Browse by Congregation

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 104.

Hódmezővásárhelyi reformátusok védekezése a váci püspök vádjai ellen.

(1774) Beszámoló a hódmezővásárhelyi iskola állapotáról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1723) Hódmezővásárhely tanácsának határozatai a református gimnázium működésével kapcsolatban.

(1771) Hódmezővásárhely tanácsának levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1773) Hódmezővásárhelyi iskola anyagi helyzetéről felvett jegyzőkönyv.

(1743) Hódmezővásárhelyi református gyülekezet levele a váci püspökhöz.

(1789) Hódmezővásárhelyi reformátusok egy új telket kérnek a földsúsrtól az új templom felépítésére.

(1737) Hódmezővásárhelyi reformátusok levele gróf Károlyi Sándorhoz.

(1752) Kecskemét városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1723) Kecskeméti Bedoly[?] Istvánt vásárhelyi lelkésznek ajánlják.

(1752) Miskolc városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1787) Szőnyi Benjámin elleni lázongások összefoglaló jelentése.

(1787) Utasítás a hódmezővásárhelyi diákok templomi szolgálatáról.

(1762) Vásárhely tanácsának kérvénye Károlyi Antalhoz.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1723) A hódmezővásárhelyi református gimnázium seniorának eskümintája.

(1723) A hódmezővásárhelyi református gimnázium törvényei.

(1797) A hódmezővásárhelyi református gimnázium törvényei.

(1766) A hódmezővásárhelyi református iskola beszámolója a vármegye számára.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

(1809) A református és katolikus papok közös kérvénye Hódmezővásárhely tanácsához fizetésük ügyében. Másolat.

A vásárhelyi egyház kérvénye új templom építése ügyében.

Althann, gróf Mihály Frigyes A váci püspök nézeteltérése a hódmezővásárhelyi reformátusokkal.

Asztalos, Dániel (1732) Asztalos Dániel kötelezvénye a hódmezővásárhelyi Ótemplom asztalos munkáiról.

Asztalos, Dániel (1932) Hódmezővásárhelyi ótemplom karzatának, szószékének és padozatának megépítésére kötött szerződés.

Balog, Mihály (1756) Balog Mihály kántor kötelezvénye.

Balogh, András (1752) Csongrád vármegye beszámolója egy ferences szerzetes bántalmazásáról.

Batthyány, gróf Lajos and Fábiánkovics, György (1752) Helytartótanács jelentése a ferencesek Hódmezővásárhelyen történt zaklatásáról.

Bellositz, József (1791) Csongrád vármegye engedélye a hódmezővásárhelyi újtemplom megépítésére.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Eszterházy, gróf Károly (1761) A váci püspök Hódmezővásárhelyen felvett jegyzőkönyve a caninica visitatioról.

Fekete, gróf György and Preszeker, Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi, Mihály (1749) Füredi Mihály és Török Mihály közötti nézeteltérésről értesítik Károlyi Ferencet.

Füredi, Sándor (1770) Füredi Sámuel levele a Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek.

Halmi, István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

Kamocsay, Imre (1752) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a Hódmezővásárhelyen történt áttérítési kísérlet kapcsán.

Kiss, András (1790) Kiss András vásárhelyi lelkész panaszlevele Nyéki József ellen.

Koller, József (1724) Hódmezővásárhelyiek vallásszabadságot kérnek a Károlyiaktól.

Konzisztórium, Vác (1752) A váci konzisztórium jelentése a hódmezővásárhelyi lincselésről.

Kovács, Márton (1771) Kovács Márton adománya a hódmezővásárhelyi egyház számára.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Károlyi, gr. Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

Károlyi, gróf Antal Keltezés és aláírás nélküli levél a vásárhelyiekhez.

Károlyi, gr. Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

Károlyi, gr. Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

Károlyi, gr. Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Károlyi, gr. Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

Károlyi, gróf Sándor (1722) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Károlyi, gróf Sándor (1723) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Makó, Antal (1778) Migazzi Kristóf váci püspök hódmezővásárhelyi egyházlátogatásáról készült jegyzőkönyv.

Margitai, István (1711) Margitai Istvánt Hódmezővásárhelyre ordinálják.

Mocsi, Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nemes, István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nádassi[?], Ferenc (1754) Báthori Mihály hódmezővásárhelyi bíró rekatolizálása.

Németi (Némethy), János (1752) Ferences szerzetes bántalmazása Hódmezővásárhelyen.

Németi (Némethy), János (1752) A mindszenti plébános beszámolója a Hódmezővásárhelyen történt vallási lázongásról.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Patkó, András (1792) Patkó András esküdt levele Hódmezővásárhely tanácsához.

Piskárkosi Szilágyi, Sámuel (1749) Piskárkosi Szilágyi Sámuel levele a vásárhelyi egyházközséghez.

Plattschleger, Joann Joseph (1751) A váci konzisztórium határozata Lévay András és Enyedy Sára református lakosok ügyében.

Polgár, Mihály Hódmezővásárhelyi református lelkészek életrajzai.

Polgár, Mihály A hódmezővásárhelyi református iskola története.

Polgár, Mihály (1819) A hódmezővásárhelyi újtemplom építésének története.

Posztos, István (1752) Halára ítélt református rekatolizálása.

Presztóczki, Zoltán (1724) A hódmezővásárhelyi református gimnáziumban tanuló diákok névsora.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Schlick, Lipót (1721) Schlick Lipót levele a hódmezővásárhelyi egyház helyzetéről.

Segesvári, István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Széplaki, János (1725) Széplaki János által kiállított nyugta a hódmezővásárhelyi katolikusok kértalanításáról.

Szőnyi, Benjámin (1765) Füredi Mihály egyházlátogatása Hódmezővásárhelyen.

Szőnyi, Benjámin (1753) A Pető-féle lázadás története.

Szőnyi, Benjámin (1753) Posztós János református halálraítélt áttérítési kísérletének története.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szoboszlai Péter palástjától megfosztott lelkész vallásellenes tanai.

Szőnyi, Benjámin Szőnyi Benjámin feljegyzései a Törő-féle felkelés utáni konszolidációról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin följegyzései a váci püspök egyházlátogatásáról.

Szőnyi, Benjámin (1787) Szőnyi Benjámin levele Károlyi Antalhoz.

Szőnyi, Benjámin (1766) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin megjegyzése a keresztelésről a váci püspök egyházlátogatásának kapcsán.

Szőnyi, Benjámin (1758) Szőnyi Benjámin és Füredi Mihály levele a Károlyi családhoz.

Szőnyi, Benjámin (1768) A hódmezővásárhelyi református egyház története.

Tóth, Pál (1766) Tóth Pál házat és telket ajánl fel a hódmezővásárhelyi egyháznak.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Török, Ferenc (1771) Török Ferenc táblabíró adománya a debreceni és hódmezővásárhelyi iskolák számára.

Török, Mihály (1735) Hódmezővásárhelyi ótemplom harangöntésére kötött szerződés.

This list was generated on 2022. January 22. 03:49:18 CET.