Browse by Congregation

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 108.

Hódmezővásárhelyi reformátusok védekezése a váci püspök vádjai ellen.

(1774) Beszámoló a hódmezővásárhelyi iskola állapotáról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1723) Hódmezővásárhely tanácsának határozatai a református gimnázium működésével kapcsolatban.

(1771) Hódmezővásárhely tanácsának levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1773) Hódmezővásárhelyi iskola anyagi helyzetéről felvett jegyzőkönyv.

(1743) Hódmezővásárhelyi református gyülekezet levele a váci püspökhöz.

(1789) Hódmezővásárhelyi reformátusok egy új telket kérnek a földsúsrtól az új templom felépítésére.

(1737) Hódmezővásárhelyi reformátusok levele gróf Károlyi Sándorhoz.

(1752) Kecskemét városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1723) Kecskeméti Bedoly[?] Istvánt vásárhelyi lelkésznek ajánlják.

(1752) Miskolc városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1787) Szőnyi Benjámin elleni lázongások összefoglaló jelentése.

(1787) Utasítás a hódmezővásárhelyi diákok templomi szolgálatáról.

(1762) Vásárhely tanácsának kérvénye Károlyi Antalhoz.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1723) A hódmezővásárhelyi református gimnázium seniorának eskümintája.

(1723) A hódmezővásárhelyi református gimnázium törvényei.

(1797) A hódmezővásárhelyi református gimnázium törvényei.

(1766) A hódmezővásárhelyi református iskola beszámolója a vármegye számára.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

(1809) A református és katolikus papok közös kérvénye Hódmezővásárhely tanácsához fizetésük ügyében. Másolat.

A vásárhelyi egyház kérvénye új templom építése ügyében.

gróf Althann Mihály Frigyes A váci püspök nézeteltérése a hódmezővásárhelyi reformátusokkal.

Andrássy Zsigmond (1724) Múltkutatás.

Asztalos Dániel (1732) Asztalos Dániel kötelezvénye a hódmezővásárhelyi Ótemplom asztalos munkáiról.

Asztalos Dániel (1932) Hódmezővásárhelyi ótemplom karzatának, szószékének és padozatának megépítésére kötött szerződés.

Balog Mihály (1756) Balog Mihály kántor kötelezvénye.

Balogh András (1752) Csongrád vármegye beszámolója egy ferences szerzetes bántalmazásáról.

gróf Batthyány Lajos and Fábiánkovics György (1752) Helytartótanács jelentése a ferencesek Hódmezővásárhelyen történt zaklatásáról.

Bellositz József (1791) Csongrád vármegye engedélye a hódmezővásárhelyi újtemplom megépítésére.

Bereczk Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Bálint István (1720) Emléktábla Hódmezővásárhelyen.

Csató Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Domokos Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Dömény János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

gróf Eszterházy Károly (1761) A váci püspök Hódmezővásárhelyen felvett jegyzőkönyve a caninica visitatioról.

gróf Fekete György and Preszeker Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Földvári József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi Mihály (1749) Füredi Mihály és Török Mihály közötti nézeteltérésről értesítik Károlyi Ferencet.

Füredi Sándor (1770) Füredi Sámuel levele a Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek.

Halmi István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

Kamocsay Imre (1752) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a Hódmezővásárhelyen történt áttérítési kísérlet kapcsán.

Kiss András (1790) Kiss András vásárhelyi lelkész panaszlevele Nyéki József ellen.

Koller József (1724) Hódmezővásárhelyiek vallásszabadságot kérnek a Károlyiaktól.

Konzisztórium Vác (1752) A váci konzisztórium jelentése a hódmezővásárhelyi lincselésről.

Kovács Márton (1771) Kovács Márton adománya a hódmezővásárhelyi egyház számára.

Kubotius Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kállai István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Károlyi Sándor (1722) Szabad vallásgyakorlás Hódmezővásárhelyen.

gr. Károlyi Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

gróf Károlyi Antal Keltezés és aláírás nélküli levél a vásárhelyiekhez.

gr. Károlyi Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

gr. Károlyi Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

gr. Károlyi Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

gr. Károlyi Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

gr. Károlyi Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

gróf Károlyi Sándor (1722) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

gróf Károlyi Sándor (1723) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Lendvai János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Makó Antal (1778) Migazzi Kristóf váci püspök hódmezővásárhelyi egyházlátogatásáról készült jegyzőkönyv.

Margitai István (1711) Margitai Istvánt Hódmezővásárhelyre ordinálják.

Mocsi Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nemes István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nádassi[?] Ferenc (1754) Báthori Mihály hódmezővásárhelyi bíró rekatolizálása.

Németi (Némethy) János (1752) Ferences szerzetes bántalmazása Hódmezővásárhelyen.

Németi (Némethy) János (1752) A mindszenti plébános beszámolója a Hódmezővásárhelyen történt vallási lázongásról.

Papi Kováts Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Patkó András (1792) Patkó András esküdt levele Hódmezővásárhely tanácsához.

Piskárkosi Szilágyi Sámuel (1749) Piskárkosi Szilágyi Sámuel levele a vásárhelyi egyházközséghez.

Plattschleger Joann Joseph (1751) A váci konzisztórium határozata Lévay András és Enyedy Sára református lakosok ügyében.

Polgár Mihály Hódmezővásárhelyi református lelkészek életrajzai.

Polgár Mihály A hódmezővásárhelyi református iskola története.

Polgár Mihály (1819) A hódmezővásárhelyi újtemplom építésének története.

Posztos István (1752) Halára ítélt református rekatolizálása.

Presztóczki Zoltán (1724) A hódmezővásárhelyi református gimnáziumban tanuló diákok névsora.

Rhédei Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Schlick Lipót (1721) Schlick Lipót levele a hódmezővásárhelyi egyház helyzetéről.

Segesvári István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Sinai Miklós (1777) Felekezeti feszültség Hódmezővásárhelyen.

Sinai Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sinai Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Széplaki János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Széplaki János (1725) Széplaki János által kiállított nyugta a hódmezővásárhelyi katolikusok kértalanításáról.

Szőnyi Benjámin (1765) Füredi Mihály egyházlátogatása Hódmezővásárhelyen.

Szőnyi Benjámin (1753) A Pető-féle lázadás története.

Szőnyi Benjámin (1753) Posztós János református halálraítélt áttérítési kísérletének története.

Szőnyi Benjámin (1762) Szoboszlai Péter palástjától megfosztott lelkész vallásellenes tanai.

Szőnyi Benjámin Szőnyi Benjámin feljegyzései a Törő-féle felkelés utáni konszolidációról.

Szőnyi Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin följegyzései a váci püspök egyházlátogatásáról.

Szőnyi Benjámin (1787) Szőnyi Benjámin levele Károlyi Antalhoz.

Szőnyi Benjámin (1766) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin megjegyzése a keresztelésről a váci püspök egyházlátogatásának kapcsán.

Szőnyi Benjámin (1758) Szőnyi Benjámin és Füredi Mihály levele a Károlyi családhoz.

Szőnyi Benjámin (1768) A hódmezővásárhelyi református egyház története.

Tóth Pál (1766) Tóth Pál házat és telket ajánl fel a hódmezővásárhelyi egyháznak.

Tóth Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Török Ferenc (1771) Török Ferenc táblabíró adománya a debreceni és hódmezővásárhelyi iskolák számára.

Török Mihály (1735) Hódmezővásárhelyi ótemplom harangöntésére kötött szerződés.

This list was generated on 2024. május 18. 06:02:24 CEST.