Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (96)
    • egyházigazgatás (96)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 96.

Bábák esküformája Dobozon.

Békés vármegye felirata a helytartótanácshoz az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

Egyházi tisztviselők eskümintái a gyulai presbiteri jegyzőkönyvében.

Fási reformátusok templomfelújítási kérelme.

Gyulai reformátusok kérvénye templomjavításra.

Házassági szabályok a nagyzeréndi gyülekezetben.

Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szentesi reformátusok felirata a helytartótanácshoz templomuk ügyében.

Templomi bibliaolvasás megszüntetése Makón.

A békési egyházmegye közgyűlési határozata a kettős püspökválasztással kapcsolatban.

A békési gyülekezet kérvénye a vármegyéhez templomtorony építése ügyében.

A békésszentandrási templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

Öcsödi reformátusok beadványai a vármegyéhez.

A gyomai református templom bővítésével kapcsolatos folyamodvány.

A helytartótanács jegyzőkönyve és döntése az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

A köröstarcsai templom építsével kapcsolatban töredékesen fennmaradt feljegyzés.

A reformáció 300. évfordulója alkalmából a békési egyházmegye gyülekezeteiben feltehetően elmondott hálaadás.

(1736) Békés vármegye határozata a vármegyében élő protestánsok vallásgyakorlásáról.

(1788) Békéssámsoni református szórvány gondozása, és jelentés a lieblingi reformátusokról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1821) Kimutatás az iskolák állapotáról.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

A mezőberényi templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Angyal, József Angyal József felhívja a békési egyházmegye képviselőit, hogy vegyenek részt a budai zsinaton.

Barkó, Mihály (0000) Adatok bánsági református kertészközségekről.

Barkó, Mihály (0000) Barkó Mihály beszámolója a csejti kertészközségről.

Barta, Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Benedek, Mihály (1793) Kísérlet a békéssámsoni egyházközség megszervezésére.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Beregszászi, Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Budai, Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály and Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Domokos, Lőrinc (1801) Beszámoló a gyulai tűzvészről.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Domokos, Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos, Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Erdődy, gróf György A helytartótanács és Békés vármegye határozatai a kóbórló prédikátorok ügyében.

Földvári, József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Gyarmathi, Ferenc (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

Hunyadi, Ferenc (0000) Hunyadi Ferenc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Juhász, István A békési egyházmegye panaszai Péchy Imre egyházkerületi főgondnok munkájával szemben.

Keglevits, József A plébániáknak a református gyülekezetek felett gyakorolt jogai a nagyváradi püspökségben. Másolat.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kuthi, Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kuthi, Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Kállai, Sámuel Kállai Sámuel dobozi lelkész édesanyjának epitáfiuma.

Kállai, Sámuel A presbitérium megszervezése Dobozon.

Kölesdi, István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Marjalaky, Dániel Szalay Mihály gyomai lakos házassági nehézségei.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Molnár, András (1807) Reformátuskovácsházi rektor díjlevele.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál, András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Pugnucz, István Pugnucz István a reformátusokat és a kurucokat azonosnak tekinti.

Raynald, herceg Bélzerénd falu kiváltságlevele.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sipos, József Sipos József békési lelkész kifogásai az egyházkerület átalakításával kapcsolatban.

Sipos, József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel naplója Sinai Miklós püspökválasztási perével kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel A békési egyházmegye állásfoglalása a kettős püspökválasztás ügyében.

Szikszai, György Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Sződényi Nagy, József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor fogalmazványa.

Sződényi Nagy, József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor kérvénye Békés vármegyéhez.

Szőnyi, Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levelei Sinai Miklóshoz.

Szőnyi, Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Takács, Imre Békés vármegye határozata a gyulai református templom építésével kapcsolatban.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Zágoni, István Kéziratos istentiszteleti rendtartás.

This list was generated on 2020. August 13. 04:46:35 CEST.