Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (135)
    • egyházigazgatás (135)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 135.

Bábák esküformája Dobozon.

Békés vármegye felirata a helytartótanácshoz az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

Egyházi tisztviselők eskümintái a gyulai presbiteri jegyzőkönyvében.

Fási reformátusok templomfelújítási kérelme.

Gyulai reformátusok kérvénye templomjavításra.

Házassági szabályok a nagyzeréndi gyülekezetben.

Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szentesi reformátusok felirata a helytartótanácshoz templomuk ügyében.

Templomi bibliaolvasás megszüntetése Makón.

A békési egyházmegye közgyűlési határozata a kettős püspökválasztással kapcsolatban.

A békési gyülekezet kérvénye a vármegyéhez templomtorony építése ügyében.

A békésszentandrási templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

Öcsödi reformátusok beadványai a vármegyéhez.

A gyomai református templom bővítésével kapcsolatos folyamodvány.

A helytartótanács jegyzőkönyve és döntése az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

A köröstarcsai templom építsével kapcsolatban töredékesen fennmaradt feljegyzés.

A reformáció 300. évfordulója alkalmából a békési egyházmegye gyülekezeteiben feltehetően elmondott hálaadás.

(1736) Békés vármegye határozata a vármegyében élő protestánsok vallásgyakorlásáról.

(1788) Békéssámsoni református szórvány gondozása, és jelentés a lieblingi reformátusokról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Kecskeméti Bedoly[?] Istvánt vásárhelyi lelkésznek ajánlják.

(1821) Kimutatás az iskolák állapotáról.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

A mezőberényi templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Angyal, József Angyal József felhívja a békési egyházmegye képviselőit, hogy vegyenek részt a budai zsinaton.

Asztalos, Dániel (1732) Asztalos Dániel kötelezvénye a hódmezővásárhelyi Ótemplom asztalos munkáiról.

Balassa, Ferenc (1769) A vallásügyi bizottság határozatai a gyoroki református templommal kapcsolatban.

Balassa, Pál and Barinay, László (1746) Balassa Pál és Barinay László tanácsos jelentése a Komlós faluba újonnan betelepült evangélikus vallású lakosok vallásgyakorlatával kapcsolatban.

Balog, Mihály (1756) Balog Mihály kántor kötelezvénye.

Barkó, Mihály (0000) Adatok bánsági református kertészközségekről.

Barkó, Mihály (1822) Barkó Mihály beszámolója a csejti kertészközségről.

Barta, Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Benedek, Mihály (1793) Kísérlet a békéssámsoni egyházközség megszervezésére.

Benedek, Mihály (1808) Mezőberényi gyülekezet levele Benedek Mihályhoz.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Beregszászi, Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Berzétey, István (1772) Felségfolyamodvány Gyoma templomának ügyében.

Boros, István (1805) Boros István levele Benedek Mihályhoz.

Budai, Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály and Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Bökényi, János (1712) Bökényi Jánost esperessé választják.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Császár, József (1807) Császár József levele Benedek Mihályhoz.

Domokos, Lőrinc (1801) Beszámoló a gyulai tűzvészről.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Domokos, Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos, Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Domokos, Lőrinc (1797) Tábori lelkészekkel kapcsolatos határozatok a békési egyházmegyében.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Engl, Antal (1768) Gyoroki református templom felújításával kapcsolatos kérvények.

Erdélyi, Sámuel (1768) Erdélyi Sámuel panasza Szikszai György ellen.

Erdődy, gróf György A helytartótanács és Békés vármegye határozatai a kóbórló prédikátorok ügyében.

Földvári, József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi, Mihály (1749) Füredi Mihály és Török Mihály közötti nézeteltérésről értesítik Károlyi Ferencet.

Gysin, Johann (1817) Johann Gysin prédikátornak a superintendenshez írott levele, melyben jelenti, hogy állást Galíciában elfoglalta és hogy ordinálták.

Hunyadi, Ferenc (0000) Hunyadi Ferenc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Juhász, István A békési egyházmegye panaszai Péchy Imre egyházkerületi főgondnok munkájával szemben.

Kabai, János (1778) Borossebesi gyülekezet level Piskárkosi Szilágyi Sámuelhez.

Keczeli, Sándor (1820) Keczeli Sándor levele Benedek Mihályhoz.

Keglevits, József A plébániáknak a református gyülekezetek felett gyakorolt jogai a nagyváradi püspökségben. Másolat.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kiss, András (1790) Kiss András vásárhelyi lelkész panaszlevele Nyéki József ellen.

Kuthi, Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kuthi, Ádám (1807) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz.

Kuthi, Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz.

Kuthi, Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz a mezőberényi és debeljácsai lelkészválasztás ügyében.

Kuthi, Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz két prédikátorválasztás ügyében.

Kuthi, Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Kállai, Sámuel Kállai Sámuel dobozi lelkész édesanyjának epitáfiuma.

Kállai, Sámuel A presbitérium megszervezése Dobozon.

Károlyi, gróf Sándor (1722) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Károlyi, gróf Sándor (1723) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Kölesdi, István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Margitai, István (1711) Margitai Istvánt Hódmezővásárhelyre ordinálják.

Marjalaky, Dániel (1788) Marjalaky Dániel levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Marjalaky, Dániel Szalay Mihály gyomai lakos házassági nehézségei.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Molnár, András (1807) Reformátuskovácsházi rektor díjlevele.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál, András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Piskárkosi Szilágyi, Sámuel (1749) Piskárkosi Szilágyi Sámuel levele a vásárhelyi egyházközséghez.

Plattschleger, Joann Joseph (1751) A váci konzisztórium határozata Lévay András és Enyedy Sára református lakosok ügyében.

Pugnucz, István Pugnucz István a reformátusokat és a kurucokat azonosnak tekinti.

Pásztohai, János (1792) Pásztohai János békési rektor levele Hunyadi Fernc püspökhöz.

Raynald, herceg Bélzerénd falu kiváltságlevele.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Saator, János (1803) Saator János levele Vecsei Sámuelhez.

Schlick, Lipót (1721) Schlick Lipót levele a hódmezővásárhelyi egyház helyzetéről.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sipos, József Sipos József békési lelkész kifogásai az egyházkerület átalakításával kapcsolatban.

Sipos, József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel naplója Sinai Miklós püspökválasztási perével kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel A békési egyházmegye állásfoglalása a kettős püspökválasztás ügyében.

Szikszai, György (1766) Füredi Mihály esperes lemondása.

Szikszai, György Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Sződényi Nagy, József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor fogalmazványa.

Sződényi Nagy, József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor kérvénye Békés vármegyéhez.

Szőnyi, Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Szőnyi, Benjámin (1793) Szőnyi Benjámin levele Hunyadi Ferenchez az esperesi hivatal ügyében.

Szőnyi, Benjámin (1787) Szőnyi Benjámin levele Károlyi Antalhoz.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (1766) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levelei Sinai Miklóshoz.

Szőnyi, Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Szőnyi, Benjámin (1789) A kisperegi egyházközség bizonytalan helyzetéről.

Takács, Imre Békés vármegye határozata a gyulai református templom építésével kapcsolatban.

Tar, János (1814) Tar János köröstarcsai lelkipásztor viszálya Szakáll Ferenccel.

Tar, János (1814) Tar János levele Benedek Mihályhoz.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Végh-Veresmarti, Sámuel (1798) Lieblingi és rittbergi lelkészi és kántori állás megszervezése.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Zágoni, István Kéziratos istentiszteleti rendtartás.

Újlaki, János (1713) Újlaki Jánost és Balogi Gergelyt a békési egyházmegyébe ordinálják.

This list was generated on 2022. January 22. 03:46:34 CET.