Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (51)
    • egyházigazgatás (51)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 51.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1821) Kimutatás az iskolák állapotáról.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Barta, Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Benedek, Mihály (1793) Kísérlet a békéssámsoni egyházközség megszervezésére.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Beregszászi, Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Budai, Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály and Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Domokos, Lőrinc (1801) Beszámoló a gyulai tűzvészről.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Domokos, Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos, Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Földvári, József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Gyarmathi, Ferenc (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kuthi, Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kuthi, Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Kölesdi, István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Molnár, András (1807) Reformátuskovácsházi rektor díjlevele.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál, András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Sipos, József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szőnyi, Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

This list was generated on 2019. September 17. 23:05:31 CEST.