Browse by Genre

  • Genre (135)
    • egyházigazgatás (135)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 135.

Article

Bábák esküformája Dobozon.

Békés vármegye felirata a helytartótanácshoz az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

Egyházi tisztviselők eskümintái a gyulai presbiteri jegyzőkönyvében.

Fási reformátusok templomfelújítási kérelme.

Gyulai reformátusok kérvénye templomjavításra.

Házassági szabályok a nagyzeréndi gyülekezetben.

Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szentesi reformátusok felirata a helytartótanácshoz templomuk ügyében.

Templomi bibliaolvasás megszüntetése Makón.

A békési egyházmegye közgyűlési határozata a kettős püspökválasztással kapcsolatban.

A békési gyülekezet kérvénye a vármegyéhez templomtorony építése ügyében.

A békésszentandrási templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

Öcsödi reformátusok beadványai a vármegyéhez.

A gyomai református templom bővítésével kapcsolatos folyamodvány.

A helytartótanács jegyzőkönyve és döntése az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

A köröstarcsai templom építsével kapcsolatban töredékesen fennmaradt feljegyzés.

A reformáció 300. évfordulója alkalmából a békési egyházmegye gyülekezeteiben feltehetően elmondott hálaadás.

(1736) Békés vármegye határozata a vármegyében élő protestánsok vallásgyakorlásáról.

(1788) Békéssámsoni református szórvány gondozása, és jelentés a lieblingi reformátusokról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Kecskeméti Bedoly[?] Istvánt vásárhelyi lelkésznek ajánlják.

(1821) Kimutatás az iskolák állapotáról.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

A mezőberényi templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Angyal József Angyal József felhívja a békési egyházmegye képviselőit, hogy vegyenek részt a budai zsinaton.

Asztalos Dániel (1732) Asztalos Dániel kötelezvénye a hódmezővásárhelyi Ótemplom asztalos munkáiról.

Balassa Ferenc (1769) A vallásügyi bizottság határozatai a gyoroki református templommal kapcsolatban.

Balassa Pál and Barinay László (1746) Balassa Pál és Barinay László tanácsos jelentése a Komlós faluba újonnan betelepült evangélikus vallású lakosok vallásgyakorlatával kapcsolatban.

Balog Mihály (1756) Balog Mihály kántor kötelezvénye.

Barkó Mihály (0000) Adatok bánsági református kertészközségekről.

Barkó Mihály (1822) Barkó Mihály beszámolója a csejti kertészközségről.

Barta Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Benedek Mihály (1793) Kísérlet a békéssámsoni egyházközség megszervezésére.

Benedek Mihály (1808) Mezőberényi gyülekezet levele Benedek Mihályhoz.

Bereczk Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Beregszászi Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Berzétey István (1772) Felségfolyamodvány Gyoma templomának ügyében.

Boros István (1805) Boros István levele Benedek Mihályhoz.

Budai Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Bíró Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró Mihály and Borka István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Bökényi János (1712) Bökényi Jánost esperessé választják.

Csató Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Császár József (1807) Császár József levele Benedek Mihályhoz.

Domokos Lőrinc (1801) Beszámoló a gyulai tűzvészről.

Domokos Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Domokos Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Domokos Lőrinc (1797) Tábori lelkészekkel kapcsolatos határozatok a békési egyházmegyében.

Dömény János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Engl Antal (1768) Gyoroki református templom felújításával kapcsolatos kérvények.

Erdélyi Sámuel (1768) Erdélyi Sámuel panasza Szikszai György ellen.

gróf Erdődy György A helytartótanács és Békés vármegye határozatai a kóbórló prédikátorok ügyében.

Földvári József (1817) Egyházkerületi határozat Zilahi János békési lelkész felfüggesztésének ügyében.

Földvári József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi Mihály (1749) Füredi Mihály és Török Mihály közötti nézeteltérésről értesítik Károlyi Ferencet.

Gysin Johann (1817) Johann Gysin prédikátornak a superintendenshez írott levele, melyben jelenti, hogy állást Galíciában elfoglalta és hogy ordinálták.

Hunyadi Ferenc (0000) Hunyadi Ferenc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Juhász István A békési egyházmegye panaszai Péchy Imre egyházkerületi főgondnok munkájával szemben.

Kabai János (1778) Borossebesi gyülekezet level Piskárkosi Szilágyi Sámuelhez.

Keczeli Sándor (1820) Keczeli Sándor levele Benedek Mihályhoz.

Keglevits József A plébániáknak a református gyülekezetek felett gyakorolt jogai a nagyváradi püspökségben. Másolat.

Király Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kiss András (1790) Kiss András vásárhelyi lelkész panaszlevele Nyéki József ellen.

Kuthi Ádám (1796) Földvári József kettős megválasztása ügyében hozott határozat.

Kuthi Ádám (1807) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz.

Kuthi Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz.

Kuthi Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz a mezőberényi és debeljácsai lelkészválasztás ügyében.

Kuthi Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz két prédikátorválasztás ügyében.

Kuthi Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kállai István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Kállai Sámuel Kállai Sámuel dobozi lelkész édesanyjának epitáfiuma.

Kállai Sámuel A presbitérium megszervezése Dobozon.

gróf Károlyi Sándor (1722) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

gróf Károlyi Sándor (1723) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Kölesdi István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Lendvai János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Margitai István (1711) Margitai Istvánt Hódmezővásárhelyre ordinálják.

Marjalaky Dániel (1788) Marjalaky Dániel levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Marjalaky Dániel Szalay Mihály gyomai lakos házassági nehézségei.

Molnár András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Molnár András (1807) Reformátuskovácsházi rektor díjlevele.

Nitzky Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Olcsai András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Papi Kováts Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Piskárkosi Szilágyi Sámuel (1749) Piskárkosi Szilágyi Sámuel levele a vásárhelyi egyházközséghez.

Plattschleger Joann Joseph (1751) A váci konzisztórium határozata Lévay András és Enyedy Sára református lakosok ügyében.

Pugnucz István Pugnucz István a reformátusokat és a kurucokat azonosnak tekinti.

Pásztohai János (1792) Pásztohai János békési rektor levele Hunyadi Fernc püspökhöz.

herceg Raynald Bélzerénd falu kiváltságlevele.

Rhédei Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Saator János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Saator János (1803) Saator János levele Vecsei Sámuelhez.

Schlick Lipót (1721) Schlick Lipót levele a hódmezővásárhelyi egyház helyzetéről.

Sinai Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sinai Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sipos József Sipos József békési lelkész kifogásai az egyházkerület átalakításával kapcsolatban.

Sipos József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel naplója Sinai Miklós püspökválasztási perével kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők Sámuel A békési egyházmegye állásfoglalása a kettős püspökválasztás ügyében.

Szikszai György (1766) Füredi Mihály esperes lemondása.

Szikszai György Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szikszai György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Sződényi Nagy József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor fogalmazványa.

Sződényi Nagy József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor kérvénye Békés vármegyéhez.

Szőnyi Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Szőnyi Benjámin (1793) Szőnyi Benjámin levele Hunyadi Ferenchez az esperesi hivatal ügyében.

Szőnyi Benjámin (1787) Szőnyi Benjámin levele Károlyi Antalhoz.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (1766) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levelei Sinai Miklóshoz.

Szőnyi Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Szőnyi Benjámin (1789) A kisperegi egyházközség bizonytalan helyzetéről.

Takács Imre Békés vármegye határozata a gyulai református templom építésével kapcsolatban.

Tar János (1814) Tar János köröstarcsai lelkipásztor viszálya Szakáll Ferenccel.

Tar János (1814) Tar János levele Benedek Mihályhoz.

Tóth Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Végh-Veresmarti Sámuel (1798) Lieblingi és rittbergi lelkészi és kántori állás megszervezése.

Víg János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Zágoni István Kéziratos istentiszteleti rendtartás.

Újlaki János (1713) Újlaki Jánost és Balogi Gergelyt a békési egyházmegyébe ordinálják.

This list was generated on 2024. február 28. 00:29:22 CET.