Az első teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében

Szőnyi [?], Benjámin (1786) Az első teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Kézirat PDF
00002_001-018.pdf

Download (136MB) | Preview
[img]
Preview
Átirat PDF
Békés-Bánáti Református Egyházmegye egyházlátogatásának jegyzőkönyve .pdf

Download (490kB) | Preview

Abstract

A békési egyházmegye legkorábbról fennmaradt egyházlátigatási jegyzőkönyve az esperesség összes gyülekezetét tartalmazza, amelyben a látogató bizottság az egyházközségek erkölcsi és vagyoni állapotát vizsgálta. A békési egyházmegye 1787-ben készült egyházlátogatási jegyzőkönyveinek kivonatai Öcsöd 1786. októberi egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Öcsöd nevű egyházhoz tartozik a gyalui egy családdal és 9 lélekkel, az istvánházi négy családdal és 17 lélekkel. A családok száma 465, pásztoruk neve Kúthi Ádám, aki nincs ordinálva, és a formatát sem szerezte még be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. De a királyi rendelet nem került közlésre, mert a vármegye nem küldte meg neki. Az erkölcsöt illetően a lelkész kifogástalan. Ami az imádságot és az egyházi parancsolatot illeti, hivatalát ellátja. Az anyakönyvet 1749-től kezdték el vezetni, amit kellően gondoznak is. A lelkészi fizetés ugyanaz, mint ami az egyházmegyei törvénykönyvben felíratott. Az istentiszteletekre meglehetősen sokan járnak. Az egyházfegyelmet, ami a paráznákra vonatkozik, rendszeresen meg kell vizsgálni, mivel azt a tolvajoknál és a gyalázkodóknál elhanyagolják, továbbá mivel, hogy a presbiteri gyűlés nem igyekezett az ügyben, hogy a pap gyakrabban rájuk nézzen, azt csak ritkán tette. A jövőben azokat kell az egyházi elöljárók közül hivatalvezetésre kiválasztani, akik az egyházi jogra felesküdtek, a hűség iránt elkötelezték magukat, akiket pedig a nép közül kiválasztanak, miután letették az esküt, ha lehetséges, menjenek a lelkészi lakhoz a többiekkel együtt, és ott tanácskozást tartván hozzanak az egyházra vonatkozó határozatokat. Gondnoka is van az egyháznak, aminek a bevételeit és kiadásait mindig a lelkész jelenlétében írják fel, ugyanígy intézik az elszámolást is. A jelenlegi gondnok Iso István. Ami a bevétel elszámolását, és a jövedelmeket illeti, a gondnokok és az egyházfik a valóságnak megfelelően és gondosan végezzék el. A szegényeknek gondjukat viselik, de eddig egy árvát sem gondoztak, ezért, a következőkben elrendeltetik kihirdetésük bizonyos hasonló helyzetben lévőkkel együtt, ebből a célból a naplóba jegyezzék fel, hogy az árvák közül, akik iskolába fognak járni, azok számára a könyveket és a papirost be kell szerezni. Néhány épület leromlott állapotban van. Mindenekelőtt a tiszteletes pap maga panaszkodik a dolgozószoba alkalmatlanságáról, és új épület építését ígérik meg neki. Az iskola igazgatója Szilágyi Mihály, a tanársegéd Major Mihály. Az igazgatót erkölcsileg megvizsgálták, a szolgálatban serény. A tanító megrovást érdemel. A tanulók száma 126, a fiúk tanítója Botos István, aki a kápláni szolgálattal is foglalkozik. A leánytanulók száma 104. Az egyházi elöljárók azért imádkoznak, hogy az ágensi kassza 1780. február 11-től az újonnan építendő templom segítségére fordíttassék, amiről az egyházmegyei közgyűlés felé köteles számot adni. Szentandrás 1786. december 3-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Szentandrás nevű egyházhoz tartozik Szarvas 2 családdal, kézművesek száma 26. Az egyházhoz tartozó családok száma 127, pásztorukat Dobsa Ferencnek hívják, aki ordinálva sincs, és még a formatát sem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt. 1755 óta rendelkeznek anyakönyvvel, amelyet 1786 november 4-től vezetnek rendesen. Fizetés ugyanúgy van, ahogy az az egyházmegyei jegyzőkönyvben fel van írva, aminek az átvételében gyakran hiányt szenved. A presbiteri gyűlést mindeddig ritkán tartottak, de most elrendeltetik, hogy minden egyes úrvacsorát követő hétfőn a lelkész házánál az elöljárók összejövetele megtörténjen, amelyen a botrányos dolgokról kivizsgálást tartsanak, és ha valakit bűnösnek találnak, azt figyelmeztessék. Az egyháznak gondnoka is van, aki a felírt bevételeket és a kiadásokat mindig a lelkész jelenlétében vezeti, és mindkettőnek az elszámolását magától, szigorúan végzi. Egy árvát sem említenek, de van két szegény, akik mindketten hajléktalanok. A püspök háza omladozó félben van, de új épületre maga a lelkész tett ígéretet. Az iskolamestert Békési Sámuelnek hívják. A fiú tanulók száma 52, a lányoké 40, akiket mind együtt, egy helyen tanítanak. Az iskolaigazgató eléggé figyelmes, de az iskolai előadások elhanyagolása miatt többször hiányoznak [a diákok], ezért az erkölcsök terén úgy maga, mint a családja eléggé szerény. A lakás, és az ahhoz tartozó épületek megfelelőek. A fizetés ugyanaz, mint ami az egyházmegyei naplóban jelenleg fel van írva. Gyoma 1787. március 1-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Gyoma nevű egyház Békés megyében található, hozzá egy leányegyház sem tartozik. Az egyház békességes. Az egyházhoz tartozó épületek, különösen a leányiskolához tartozóak nem hiba nélkül valóak. Az elöljárók azon dolgoznak, hogy a leányok számához mérten másik iskolát is építtessenek. A családok száma 603, lelkipásztorukat Marjalaki Dánielnek hívják, aki ordinálva lett és formatával is rendelkezik. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvvel 1741-től rendelkeznek, de az 1753. október 6-tól hiányzik, egészen 1770-ig. Ezután helyesen vezették azt, de csak ugyanazon év augusztus 13-ig, ugyanis szeptember 27-ig hiányos a vezetés, azután kezdték el ismét, de már helyesen. A hiányos részek az év, és a nap megjegyzése nélkül vannak. A fizetés eddig az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírtak szerint volt, továbbá a széna helyéért fognak majd fizetni 15 rajnai forintot, amelyet eddig a közös kasszából fizettek, s ezután is így tesznek. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet, ami a paráználkodókra és a becsmérlőkre vonatkozik, meg kell vizsgálni. Az egyház gondnokát Kurutso Mihálynak hívják, az egyházi javak szabályosan vannak adminisztrálva. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Ápolandó szegények nincsenek, az árváknak viszont gondjukat viselik. Az iskolamester Bak János, a segédtanító Árvai Bálint, ami a leányegyházak tanítóját és a segédpüspököt illeti, az a tiszteletes Szekszárdi István. Az iskolamester 56, a tanító 91, a leányegyházak tanítója 82 diákot tart számon. A tanítókat eddig kellően megfizették. Most az elöljárók azon dolgoznak, hogy mindkét leányegyházi tanító fizetésében változás történjék, mivel korábban úgy tűnik, hiányt szenvedtek, és az elöljárók ígérik, hogy ezt a hiányt helyreállítják. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetésére szóló instrukciók: Mi az egyház neve? Az melyik megyében található? Vannak-e hozzátartozó leányegyházak? Hány család tartozik az egyház felügyelete alá? Hogy hívják a lelkipásztorukat? Lelkipásztoruk ordinálva lett-e és beszerezte-e a formatát? Vannak-e neki megfelelő könyvei, törvénykönyvei, és liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete? A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően milyen a lelkipásztor? A szolgálatot hogyan végzi? Van-e anyakönyvük, és ha igen, melyik évtől, és melyik évtől vezetik azt pontosan? Milyen a lelkészi fizetés? Vajon becsületesen kezelik-e? Sokan járnak-e az istentiszteletekre? Milyen az egyházfegyelem és az erkölcsök helyzete a tanítványok között? Az egyházi javaknak gondnokait megjelölik-e? Illően kezelik-e azokat? Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak-e azokról és a lelkész tudta nélkül hitelesíthetőek-e a bevételek és a kiadások? A szegényeket és az árvákat hogyan gondozzák? A templomok, parókiák, iskolák, és temetők milyen állapotban vannak? Ki az iskolamester, és a többi tanító? Az erkölcsileg megvizsgáltatott-e és a szolgálatban serény-e? Mennyi a fiú és leánygyermekek száma? Gyakran járnak-e iskolába vagy nem? Lejegyzendő az is, hogy a szülők engedetlenek-e. A tanítóknak kellő fizetség adatik-e az iskolában? Gyoma 1787. március 1-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A békés megyében lévő Gyoma nevű egyházhoz leányegyház nem tartozik. Az ide tartozó családok száma 603, a lelkipásztorukat Marjalaky Dánielnek hívják, aki ordinálva lett és formatával is rendelkezik. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Az anyakönyvet 1741 óta vezetik, de 1773. szeptember 23-tól sok hiánnyal. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint kellően adminisztráltatik. Továbbá a széna helyéért a hivatal által fognak majd fizetni 15 rajnai forintot. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra vonatkozik, nem különben a vétkezőket. Az egyházi gondnok Kurutso Mihály, az egyházi javak szabályosan vannak adminisztrálva. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Szegények, akiket ápolnának, nincsenek, de árvák viszont vannak. A templom, a parókia, és az iskola is jó állapotban vannak. Az iskolamester Kultsár György, a fiúgyermekek tanítója Agárdi Mihály, a lányoké Szekszárdi István. Erkölcsileg megvizsgáltattak és a szolgálatban serények. A diákok száma 200. A tanítóknak kellő fizetséget adnak. Tarcsa 1787. március 2-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Tarcsa nevű egyház Békés megyében található, hozzá leányegyház nem tartozik. A családok száma 333, lelkipásztoruk Barta Sándor, aki ordinálva lett, de a formatát nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvet 1777 óta vezetnek. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyházi gondnok Kerekes András, az egyházi javak szabályosan vannak adminisztrálva. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényeknek gondjukat viselik, árvák nincsenek. A templom felújítását, amely már szükséges volt, most kezdték el. A parókia, az iskola, és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Barát Mihály, a tanítósegéd Váradi András, a leányegyház tanítója Szalontai László. Erkölcsileg megvizsgáltattak és a szolgálatban serények. A fiúk gyakran járnak iskolába, számuk 136, a lányoké 95. A tanítóknak kellő fizetséget adnak. Mezőberény 1787. március 3-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Mezőberény nevű egyház Békés megyében található, hozzá leányegyház nem tartozik. A családok száma 162, lelkipásztorukat Molnár Jánosnak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Az anyakönyvet 1769 óta vezetik. A széna alászántása helyett 350 köteg nádat és 29 rajnai forintot fognak neki szállítani. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyházi gondnokot Pap Mihálynak hívják, eddig az egyház pénzszekrénye a gondnoki háznál volt, a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Az árvák és a szegények gondviselését a lelkipásztor és az elöljárók végzik. A templom jó állapotban van, az elöljárók ígéretet tettek a parókián és az iskolában lévő hibák kijavítására. Az iskolamester Botos András, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a buzgóság sem vitatható el tőle. A fiú és leánytanulók száma 110, a napidíjat kellően megfizetik nekik. Békés 1787. március 4-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés nevű egyházhoz leányegyház nem tartozik. A családok száma 1300, a lelkipásztoruk Dömény János és Letse András, akik ordinálva lettek, de a formatát nem szerezték be. A lelkipásztoroknak megfelelő könyveik, törvénykönyveik, liturgikus könyveik, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. Míg erkölcsileg az előbbi lelkipásztort sem feddték meg, addig az utóbbit is csak dicsérik. A hivatali igazgatást szintén. 1732 óta vezetnek anyakönyvet. A lelkipásztor fizetése az saját egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyházi gondnok Beretzki János, az egyházi javak szabályosan vannak adminisztrálva. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Az árvák és a szegények gondviselését ellátják. A templom jó állapotban van. Az utóbbi lelkész visszatekintését illetően az elöljárók megígérték az épületek és az iskolák kibővítését, és a temető gondozását. Az iskolamester Sutha Mihály, a tanítósegéd Balas György, és Nagy Sándor, a leányegyház tanítója Kopányi István és Laki Márton, akik erkölcsileg megvizsgáltattak. A fiú diákok előmenetele csekély, a lányoké viszont jobb. . Összesen 248 diák van, Kopányi tanít 130 diáklányt, Laki Márton pedig 120-at. A tanítóknak az iskolában kellő fizetséget adnak. Makó 1787. március 8-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Makói egyház Csanád megyében található. Négy leányegyház tartozik hozzá, ezek a sajtényi két családdal, a nagylaki és a pétskai hasonlóan 2-2 családdal, illetve a mezőhegyesi, amelyez tartozó családok száma nem ismert. Összesen 1100 család tartozik a Makói egyházhoz, lelkipásztoruk Gyarmati Ferenc és Etsedi Miklós, akik ordinálva lettek, de a formatát nem szerezték be. A lelkipásztoroknak megfelelő könyveik, törvénykönyveik, liturgikus könyveik, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őket, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvük 1742 óta van, de az csak 1766-tól fogva pontos. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyház gondnoka Diós István, az egyház javait kellőképpen igazgatják. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényeket ápolják, és az árvák ellátását is kitűnően végzik. A templom, a parókia, az iskola, és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Deső János, a fiúk tanítója Szabó Ferenc, a leányegyházé Szabó György és Békési Pál. A további szokások, erkölcsök is megvizsgálandóak, Szabó György pedig megrovandó. 98 fiú diák van, és 248 leánytanuló. A tanítóknak az iskolában kellő fizetséget adnak. Öcsöd 1787. október 23-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Öcsöd nevű egyházhoz három leányegyház tartozik, ezek a gyalui egy családdal és 9 lélekkel, az istvánházi négy családdal és 17 lélekkel, illetve a báboczkai 9 lélekkel. A családok száma 489, pásztoruk neve Kúthi Ádám, aki felszentelt, és a formatát is beszerezte. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A lelkészi szolgálat kellően elláttatott, az erkölcsöt illetően kifogástalan, így az egész családja is. 1749 óta rendelkeznek anyakönyvvel, de csak 1775-től fordítanak rá gondot. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint adminisztráltatik. Ami az egyházi kasszát illeti, megbízhatóan van adminisztrálva. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a sértőbb vétkezőkre vonatkozik, a presbiteriális gyűlést sürgősen szükséges összehívatni. Az egyház javait a gondnok kellően ellátja. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Az egyháznak szegényeit, és a köznép árváit szolgálatilag ismertették az évben. A templomot most építik, a parókiát és az iskolákat nem gondozzák eléggé, a temetőt pedig egyáltalán nem. Az iskolamester Szabó János, a tanársegéd Nemes György, a leányegyházak tanítója Szilágyi Mihály. Az iskolamester és a leányegyházak tanítója is erkölcsileg megvizsgáltatott, lelkiismeretes, és serény, csak úgy, mint a segédtanító is. 126 fiú, és 104 lány van. A tanítókat az egyház kasszájából fizetik, nem pedig a szülők által. Mezőberény 1787. október 24-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Mezőberény nevű egyház Békés megyében található, hozzá leányegyház nem tartozik. Az ide tartozó családok száma 170. Lelkipásztorukat Molnár Jánosnak hívják, aki ordinálva lett, és a formatát is beszerezte. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Az anyakönyvet 1769 óta vezetik. A széna alászántása helyett 350 köteg nádat és 29 rajnai forintot fognak neki szállítani. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. A gondnokot Bagi Istvánnak hívják, a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényekről gondoskodnak, árvák viszont nincsenek. A templom, a parókia, és az iskolák is jó állapotban vannak. Az iskolamester Botos András, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a buzgóság sem vitatható el tőle. 58 fiú, és 48 leánytanuló van, a napidíjat kellően megfizetik a tanító számára. Köröstarcsa 1787. október 25-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Tarcsa nevű egyház Békés megyében található, hozzá leányegyház nem tartozik. A családok száma 333, lelkipásztoruk Barta Sándor, aki ordinálva lett, és a formatát is beszerezte. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvet 1777 óta vezetnek. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyházi gondnok Kerekes András, az egyházi javak szabályosan vannak adminisztrálva. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényeknek gondjukat viselik, árvák nincsenek. A templom felújítását, amely már szükséges volt, most kezdték el. A parókia, az iskola, és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Barát Mihály, a tanársegédje Nagy István, a leányok tanítója Szalontai László. Erkölcsileg megvizsgáltattak és a szolgálatban serények. 123 fiú, és 72 leánytanuló van. A tanítóknak kellő fizetséget adatik. Vésztő 1787. október 26-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Vésztő nevű egyházhoz nem tartozik leányegyház. A hozzá tartozó családok száma 257, pásztorukat Erdélyi Sámuelnek hívják, aki ordinálva lett és a formatával is rendelkezik. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1759 óta rendelkeznek anyakönyvvel, de 1780-tól fordítanak rá gondot. A lelkész fizetése ugyanaz, mint ami az egyházmegyei jegyzőkönyvben írott. Az istentiszteletekre sokan járnak. A gondnok Oláh Mihály, az egyház javai kellően elláttatnak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényeket eddig még nem ápolták, egy árvát sem gondoznak. Az egyházfegyelem kevéssé megvizsgálandó. A templomok, a parókia, az iskolák, és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Szatmári György, a segédtanítója Bölönyi Ferenc, a leányok tanítója Pákozdi Ferenc, akik erkölcsileg megvizsgáltattak. A diákok száma 80. A tanítóknak az iskolában kellő fizetséget adatik. Doboz 1787. október 27-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Doboz nevű egyházhoz nem tartozik leányegyház. A hozzá tartozó családok száma 120, pásztorukat Kállai Sámuelnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvvel 1766-tól rendelkeznek, 1779-től kezdve pontosabban vezetik. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet, ami a becsmérlőkre vonatkozik meg kell vizsgálni. A gondnok Csukás István, az egyház javai kellően elláttatnak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Szegények és árvák nincsenek. A templommal, a parókiával, az iskolákkal kevésbé törődnek, de a temető jó állapotban van. Az iskolamester Szabó Zsigmond, a leánygyermekek tanítója Szathmári József, akik erkölcsileg megvizsgáltattak és a szolgálatban serények. 70 fiú, és 59 leány diák van. A fiúk közül nem járnak sokan, csak húszan, a lányok közül is csak tizenhatan. A tanítóknak az iskolában kellő fizetséget adatik. Vári 1787. október 27-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Vári egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 144, pásztorukat Márton Sándornak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvük 1772-től fogva van, amit pontosan vezetnek. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet nem kell megvizsgáltatni. Az egyház gondnoka Szabó Miklós. Mint mondják, az egyház javai kellően elláttatnak, de számadást róluk nem adnak. Szegények és árvák nincsenek. A templom, a parókia, az iskola és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Imre Sámuel, aki erkölcsileg megvizsgáltatott. A fiú tanulók 38-an, a leányok 27-en vannak. A tanítónak az iskolában kellő fizetséget adatik. Feketegyarmat 1787. október 28-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Feketegyarmat nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 133, pásztorukat Kállai Józsefnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvük 1768-tól hibákkal van, pontosabban 1787-től kezdve vezetik. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelem, ami a becsmérlőkre és a tolvajokra is vonatkozik, megvizsgálandó. Az egyházi gondnok Dékány András. Az egyház javai kellően elláttatnak, Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Szegények és árvák nincsenek. A templom, a parókia, és a temető is jó állapotban van, az iskola épülete viszont nem építtetett fel. Az iskolamester Gál Pál, aki erkölcsileg megvizsgáltatott. A fiú tanulók 57-en, a leányok 49-en vannak. A tanító fizetsége kellően megadatik. Nagyzerénd 1787. október 28-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Nagyzerénd nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 170, pásztorukat Barta Józsefnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvük 1774 óta van, de csak 1777-től fordítanak rá gondot. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelem, ami a becsmérlőkre vonatkozik, megvizsgálandó. Az egyház gondnoka Szabó András, az egyházi javak kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegények gondozása a lelkészre és az elöljárókra van kiszabva, az árvák dolgában jelentés tétetett. A templom, parókia, és a temető is jó állapotban van, az iskola pedig építtetik. Az iskolamester Váradi Ferenc, akinek az erkölcsei nem vizsgáltattak meg, de serénységének bizonyítéka nem lenézendő. A fiú tanulók 63-an, a leányok 37-en vannak. A tanító díjának kifizetésére ígéret tétetett. Bélzerénd 1787. október 29-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Bélzerénd nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 48, pásztorukat Losontzi Józsefnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkész kevés könyvvel rendelkezik, van liturgikus könyve, és megkaphatta a vallás ügyében kibocsátott királyi rendeletet. A lelkész az egyházi előkelőségek által sokszor megvádoltatott, és miként törvényszék szükséges a vizsgálat miatt. A saját mértékükhöz képest a hivatal vezetése kellően elláttatott. 1772-től van anyakönyvük, 1779-től kezdve vezetik azt pontosan. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint van, de az nem becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyház gondnoka Fábián Gergely, az egyházi javak kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegények gondozása a lelkészre és az elöljárókra van kiszabva, árvák nincsenek. A templom, a parókia, és az iskola is jó állapotban van, temető nincsen. Az iskolamester Kotsi Lajos, aki erkölcsileg megvizsgáltatott. Fiú tanítványainak száma 8, a lányoké 9. Vadász 1787. október 30-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Vadász nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 101, pásztorukat Szilágyi Jánosnak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1768-tól rendelkeznek anyakönyvvel. A lelkész fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvbe még nincs felírva. Annak módja most nyújtatott be a felügyelőknek, kellően adminisztráltatott. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni. Az egyház gondnoka Bodnár Mihály. Az egyházi javak kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényeket gondoztatnak, árvák viszont nincsenek. A templom jó állapotban van, parókia, iskola, és temető nincsen. Az iskolamester Bitai Ferenc, aki erkölcsileg megvizsgáltatott és a szolgálatban is szorgalmas. Fiú tanulóinak száma 28, a lányoké szintén. Díját kellően kifizetik neki. Ágya 1787. október 30-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Ágya nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 185, pásztorukat Madarasi Imrének hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1772 óta van anyakönyvük, a nagyobb gondosságra innentől kezdve ígéret tétetett. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint van. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyház gondnoka Sipos Mihály, az egyház javai akárhogy adminisztráltatnak, a lelkész tudta nélkül hitelesíttethető. A szegények és árvák gondozása a lelkészre és az elöljárókra van kiszabva. A templom szűkölködő, de legalább jó állapotban van, ahogy a parókia, iskola és a temető is. Az iskolamester Vágó István, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a szolgálatban serény. A fiú tanulóinak száma 56, a lányoké 50. Díját kellően kifizetik neki. Erdőhegy 1787. október 31-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Erdőhegy nevű egyházhoz tartozik Gyorok 22, Nadab 2, Sikló 1, Arad 5, Tövisegyháza 1, Kisjenő 4, Székudvar 2, Pálos 1 és Szimitye 1 családdal. Az erdőhegyi egyházba tartozó családok száma 82. A lelkipásztorukat Lázár Pálnak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1772-től rendelkeznek anyakönyvvel, 1773-tól a napoknak jegyzékével, és az 1786. május 2-tól pontosabb. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyház gondnoka Zöldi Mihály. A szegények és árvák gondozása a lelkészre és az elöljárókra van kiszabva. A templom, parókia, és az iskola is jó állapotban van, temető viszont nincsen. A helyettes iskolamester Simon Miklós, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a szolgálatban is serény. A fiú tanulók száma 52, a lányoké 35. A fiúk közül nem sokan járnak iskolába, csak 13-an, a lányok közül pedig 12-en. A tanító fizetését kellően megkapja. Gyula 1787. november 1-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Gyula nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 305, pásztorukat Nagy Istvánnak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1768-tól rendelkeznek anyakönyvvel, amiben sok hiba van, 1777-től hiba nélkül, és 1784-től fogva vezetik az pontosabban. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Amennyire lehetséges, az egyházfegyelem megvizsgálandó. Az egyház gondnoka Balog György, az egyházi javak kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényeket gondoztatnak, árvák viszont nincsenek. Azon dolgoznak, hogy új imaház épüljön. A parókia, iskola, és a temető is jó állapotban van. Az iskolamester Szász György, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a szolgálatban serény. A fiú tanulók száma 70, a lányoké 50. Díját kellően kifizetik neki. Békés 1787. november 2-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés nevű egyházhoz leányegyház nem tartozik. A családok száma nem ismert, a lelkipásztoruk Dömény János és Letse András, akik ordinálva lettek, de a formatát nem szerezték be. A lelkipásztoroknak megfelelő könyveik, törvénykönyveik, liturgikus könyveik, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. Míg erkölcsileg az előbbi lelkipásztort sem feddték meg, addig az utóbbit is csak dicsérik. A hivatali igazgatást szintén. 1732 óta vezetnek anyakönyvet. A lelkipásztor fizetése az saját egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyház gondnoka Kováts János, az egyházi javak szabályosan vannak adminisztrálva. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek, a számadás készítése és elküldése a gondnokra bízatik. Az árvák és a szegények gondviselését ellátják. A templom jó állapotban van, a tavaszi ígéret végrehajtást nem nyert. Az iskolamester Sutha Mihály, a tanítósegéd Balas György, és Nagy Sándor, a leánygyermekek tanítója Kopányi István és Laki Márton, akik erkölcsileg megvizsgáltattak. A fiú diákok előmenetele csekély, a lányoké viszont jobb. Összesen 248 diák van, Kopányi tanít 130 diáklányt, Laki Márton pedig 120-at. A tanítóknak az iskolában kellő fizetséget adnak. Gyoma 1787. november 4-i egyházlátogatási jegyzőkönyve ugyanaz, mint az 1787. március 1-én hitelesített Szentandrás 1787. november 6-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Szentandrás nevű egyházhoz tartozik Szarvas 4 családdal, 22 taggal. Az egyházhoz tartozó családok száma 113, pásztorukat Dobsa Ferencnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1755 óta rendelkeznek anyakönyvvel, ami 1786-tól gondozott. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint van. A kevésbé jó igazgatásából eredően a lelkipásztor felpanaszoltatott. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyházi gondnok Dorogi János, az egyház javai kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Mindkét szegény hajléktalan, árvák nincsenek. A templom nem annyira régen felújítatott és kibővíttetett. A parókiát az omlás fenyegeti, az iskola és a temető jó állapotban van. Az iskolamester Jakuts Sándor, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a szolgálatban is serény. A fiú tanítványainak száma 50, a lányoké 43. Az egyház kasszájából és nem a taulók szülőitől fizettetik ki kellő mértékben a díja. Tarcsa 1787. március 2-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Tarcsa nevű egyház Békés megyében található, hozzá leányegyház nem tartozik. Lelkipásztoruk Barta Sándor, aki ordinálva lett, de a formatát nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvet 1777 óta vezetnek. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik, szintúgy az egyházi vezetést, az presbiter egyházi gyűlés pedig a fegyelemért felállíttatik. Az egyházi gondnok Kerekes András, az egyházi javak szabályosan vannak adminisztrálva. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegények és árvák gondozása, akik történetesen átengedettek, a lelkészre és az egyházi elöljárókra van szabva. A templomost szükséges felújítani, amely felújításhoz most kezdtek neki. A parókia, az iskolák, és a temetők is jó állapotban vannak. Az iskolamester Barát Mihály, a tanítósegéd Váradi András, a fiúk tanítója Szalontai László, akik erkölcsileg mind megvizsgáltattak és a szolgálatban serények. A fiúk közül sokan járnak iskolába, 136-an, a lányok közül 95-en. A tanítók fizetése az iskolában kellően megadatik. Kisberény 1787. március 3-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Kisberémy nevű egyház Békés megyében található, hozzá leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 162, pásztorukat Molnár Jánosnak hívják, aki a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1769-től van anyakönyvük, amit pontosan vezetnek. A széna alászántása helyett 350 köteg nádat és 29 rajnai forintot fognak neki szállítani. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. A gondnokot Pap Mihálynak hívják, eddig az egyházi szekrény a gondnok házánál tartatott meg. Az árvák és a szegények gondozása a lelkészre és az elöljárókra van szabva. A templom jó állapotban van, ami hiány van, azok a parókia házaiban, az iskolákban, és a többi épületben vannak, helyrehozatalukra maguk az elöljárók tettek ígéretet. Az iskolamester Botos András. Az iskolamester erkölcseit meg kell vizsgálni, és nem mond ellent szorgalmának, de a diákok előmenetele gyalázatos. A fiú és leánytanulók száma 110. A tanító bére kellően kifizettetik. Békés 1787. március 4-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés nevű egyházhoz leányegyház nem tartozik. A családok száma 1300, a lelkipásztoruk Dömény János és Letse András. A lelkipásztoroknak megfelelő könyveik, törvénykönyveik, liturgikus könyveik, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őket, ahogy a hivatal vezetését is. 1732-től van anyakönyvük, aminek a beírását alkalmanként a hely miatt pontosították. A lelkészek fizetése ugyanaz, amelyek kellően adminisztráltatnak is. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyház gondnoka Beretzki János, az egyházi javak szabályosan vannak adminisztrálva. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Az árvák és a szegények gondviselését ellátják. A templom jó állapotban van. Az utóbbi lelkész visszatekintését illetően az elöljárók megígérték az épületek és az iskolák kibővítését, és a temető gondozását. Az iskolamester Sutha Mihály, a tanítósegéd Balas György, és Nagy Sándor, akik erkölcsileg megvizsgáltattak, a fiúk tanítója Kopányi István, és Laki Márton. A többi tanító is erkölcsileg megvizsgáltatott, az iskolamester munkásságára semmi bizonyíték. Mint a fiúk, úgy a lányok tanítóit is dicsérik. Az iskolamester felügyelete alatt 362 fiú van. A leányok tanítói közül Koppányi István 130-at, Laki Márton pedig 120 gyermeket tanít. A tanítók bére az iskolában kellően megadatik. Makó 1787. március 8-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Makói egyház Csanád megyében található. Négy leányegyház tartozik hozzá, ezek a sajtényi két családdal, a nagylaki és a pétskai hasonlóan 2-2 családdal, illetve a mezőhegyesi, amelyez tartozó családok száma nem ismert. Összesen 1100 család tartozik a Makói egyházhoz, lelkipásztoruk Gyarmati Ferenc és Etsedi Miklós, akik ordinálva lettek, de a formatát nem szerezték be. A lelkipásztoroknak megfelelő könyveik, törvénykönyveik, liturgikus könyveik, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őket, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvük 1742 óta van, de az csak 1766-tól fogva pontosan vezetett. A lelkipásztor fizetése ugyanaz, ami fentebb írva van, kellően adminisztráltatnak is. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyház gondnoka Diós István, az egyház javait kellőképpen igazgatják. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényeket ápolják, és az árvák ellátását is kitűnően végzik. A templom, a parókia, az iskolák, és a temető is elláttatnak. Az iskolamester Deső János, a tanítók Békési Pál és Szabó Ferenc, akik erkölcsileg megvizsgáltattak, az iskolamester munkásságára semmi bizonyíték. A fiúk száma 338, a lányoké 248. A leányegyházak tanítója Szabó György, aki erkölcsileg kevésbé vizsgáltatott meg. Öcsöd 1787. október 23-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Öcsöd nevű egyházhoz tartozik a gyalui egy családdal és 9 lélekkel, az istvánházi négy családdal és 17 lélekkel, illetve a báboczkai 9 lélekkel. Pásztoruk neve Kúti Ádám, aki felszentelt, és a formatát is beszerezte. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A lelkészi szolgálat kellően elláttatott, az erkölcsöt illetően kifogástalan, így az egész családja is. rendelkeznek anyakönyvvel. A lelkipásztor fizetése kellően adminisztráltatott. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelemnek semmi gyakorlása nincsen. Az egyház figyelmeztetik, amíg a presbiteri törvényszék fel nem állíttatik. Az egyház gondnoka Rónyai András, az egyház javait megfelelően az egyház legfőbb lelkésze személyesen látja el, és számadás is adatik. A szegények gondoztatnak, árvák viszont nincsenek. Új templom építtetett, amely jó megjelenésű, takaros. A plébániai épületeket meg kell javítani, ahogy az iskolákat, és a temetőt, a dolgozószoba alkalmatlan. Az iskola vezetője Szabó János, aki a tanításban szorgalmas, buzgó, csak úgy, mint a fiúk tanítója, akit Nemes Györgynek hívnak. Erkölcsileg mindketten megvizsgáltattak. A lányok tanítója a tiszteletes Szilágyi Mihály úr, aki egyben a szent szolgálatban segédpüspök is, s a szolgálatban is serény. A lányok gyakran járnak iskolába, szám szerint 48-an, a fiúk 33-an, összes fiú tanulók száma 146. Sem az iskola vezetőjének, sem pedig a fiúk tanítójának nincsen semmi panasza, ami a fizetésének intézését illeti. Berény 1787. október 24-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Berény nevű egyház Békés megyében található, hozzá leányegyház nem tartozik. Az ide tartozó családok száma 170. Lelkipásztorukat Molnár Jánosnak hívják, aki ordinálva lett, és a formatát is beszerezte. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Az anyakönyvet 1769 óta vezetik, amelyre gondot is fordítanak. A lelkész fizetése, mint ezelőtt, illően elláttatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyház gondnoka Bagi István, az egyházi javak kellően intéztetnek, számadás róluk mindig adatik. A szegények gondoztatnak, árvák nincsenek. A templomokat, a plébániai épületeket, az iskolákat, és a temetőt is meg kell csináltatni. Az iskolamester erkölcsileg megvizsgáltatott, a fiú tanulók száma 58, a lányoké 48. Tarcsa 1787. október 25-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Tarcsa nevű egyház Békés megyében található, hozzá leányegyház nem tartozik. A családok száma 333, lelkipásztoruk Barta Sándor, aki ordinálva lett, és a formatát is beszerezte. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvet 1777 óta vezetnek, amelyre gondot is fordítanak. A lelkész fizetése úgy jár, mint azelőtt, megfelelően el is láttatik, ami a keresztelési felső öltönyt illeti. Az egyház gondnoka Kerekes András, az egyházi javak kellően intéztetnek, számadás is adatik róluk. Árvák nincsenek, a szegényeket ápolják. A templomok, a plébánia épületei, az iskolák és a temetők is jó állapotban vannak. Az iskolamester Barát István, a tanító Nagy István, Szalontai László a leányegyház tanítója. Erkölcsileg mind megvizsgáltattak és a szolgálatban mind serények. Az iskolamester 43, a tanító 80, a leányegyház tanítója pedig 72 diákot tanít. A tanítók fizetését a közösből szokás fizetni. Vésztő 1787. október 26-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Vésztő nevű egyházhoz nem tartozik leányegyház. A hozzá tartozó családok száma 257, pásztorukat Erdélyi Sámuelnek hívják, aki ordinálva lett és a formatával is rendelkezik. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, a hivatal kellően igazgatott. 1759-től van anyakönyvük, de csak 1780-tól fordítanak rá gondot. A lelkész fizetése úgy jár, mint azelőtt, megfelelően el is láttatik, ami a keresztelési felső öltönyt illeti. Az istentiszteletekre sokan járnak. A gondnok és a templomfelügyelő is Oláh Mihály. az egyházi javak kellően intéztetnek, számadás is adatik róluk. A szegények ápolását elvégzik, de az árvákért nem imádkoznak. A templomok a plébániai épületek, az iskolák mind jó állapotban vannak, de a temetőt meg kell javítani. Az iskolamester Szathmári György, a tanító Bőlőnyi János, a leányok tanítója Pákozdi Ferenc, akik erkölcsileg mind megvizsgáltattak. Az iskolamester 42, a tanító 38, a leányok tanítója 51 diákot oktat. A tanítók fizetése az iskolától kellően megadatik. Doboz 1787. október 27-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Doboz nevű egyházhoz nem tartozik leányegyház. A hozzá tartozó családok száma 129, pásztorukat Kállai Sámuelnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvvel 1766-tól rendelkeznek, 1779-től fordítanak rá gondot. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet, ami a becsmérlőkre vonatkozik meg kell vizsgálni. A gondnok Csukás István, az egyház javai kellően elláttatnak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Szegények és árvák nincsenek. A templom, a plébánia épületei, az iskolák felújítandóak, de a temető jó állapotban van. Az iskolamester Szabó Zsigmond, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és serény is. A tanulók száma 70. A fiúk közül nem sokan járnak iskolába, csak 20-an. A tanító bére kellően kifizettetik. A leányok tanítója Szathmári János. A lánytanulók 58-an vannak. A serénységnek semmi bizonyítéka, csak 16-an járnak iskolában. A bér kellően megadatik. Vári 1787. október 27-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Vári egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 144, pásztorukat Márton Sándornak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvük 1772-től fogva van, amit pontosan vezetnek. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet nem kell megvizsgáltatni. Az egyház gondnoka Szabó Miklós. Az egyház javai kellően elláttatnak. A számadás még nem adatott be, a templom építése miatt még nem készíttetett el. Szegények nincsenek. A templom, a plébánia épületei, az iskolák és a temető is jó állapotban van. Az iskolamestert Imre Sámuelnek hívják, aki erkölcsileg megvizsgáltatott és szorgalmas is. A fiú tanulók száma 38, a lányoké 27. A tanító bére kellően kifizettetik. Feketegyarmat 1787. október 28-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Feketegyarmat nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 133, pásztorukat Kállai Józsefnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, a hivatal kellően igazgatott. 1768. április 17-től van anyakönyvük, amit ugyanazon év július 3-ig vezettek, majd 1772. június 1-től folytatták, de csak 1781. január 2-től vezetik az pontosan. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. A becsmérlőkre vonatkozó egyházfegyelmet gyakoroltatik. Az egyházi gondnok Dékány András. Az egyház javai kellően elláttatnak. Szegények és árvák nincsenek. A templom, a plébánia épületei mind jó állapotban vannak, az iskola most épül. Az iskolamester Gál Pál, aki erkölcsileg megvizsgáltatott és a szolgálatban is serény. A fiú tanulók száma 57, a lányoké 49, a tanító bére kellően megfizettetik. Nagyzerénd 1787. október 29-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Nagyzerénd nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 170, pásztorukat Barta Józsefnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, a hivatal kellően igazgatott. Anyakönyvük 1774. június 16-tól van, de csak 1777. április 26-tól fordítanak rá gondot. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelem, ami a becsmérlőkre vonatkozik, hűségesen gyakoroltatik. Az egyház gondnoka Szabó András, az egyházi javak kellően adminisztráltattak, számadást adnak. A szegények gondozása számba vétetik, az árvák kihirdetése intéztetik. A templom és a plébánia épületei is jó állapotban vannak, fiúiskola nincs, a lányokét most építik, a temető gondozásra szorul. Az iskolamester Váradi Ferenc, a fiú diákok száma 63, a lányoké 37. A tanító bérének kifizetésére ígéret tétetett. Bélzerénd 1787. október 29-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Bélzerénd nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 48, pásztorukat Losontzi Józsefnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkész kevés könyvvel rendelkezik, van liturgikus könyve, és megkaphatta a vallás ügyében kibocsátott királyi rendeletet. A lelkész a tanítást és az erkölcsöket illetően is kifogásoltatott. A hivatal kellően igazgatott. Anyakönyvvel 1772. május 1-től rendelkeznek, 1779. november 15-től vezetik azt pontosan. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint van, de az kevésbé becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyház gondnoka Fábián Gergely, az egyházi javak kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegények gondozása alkalmaztatott, árvák nincsenek. A templom, a parókia, és az iskola is jó állapotban van, temető szintúgy. Az iskolamester Kotsi Lajos, aki erkölcsileg megvizsgáltatott. Fiú tanítványainak száma 8, a lányoké 9. Vadász 1787. október 30-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Vadász nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 101, pásztorukat Szilágyi Jánosnak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, a hivatal kellően igazgatott. 1768-tól rendelkeznek anyakönyvvel, amit pontosan vezetnek. A lelkész fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvbe még nincs felírva, a másolatban van megállapítva, kellően adminisztráltatott. Az istentiszteletekre sokan járnak. A gondnok Bodnár Mihály, az egyházi javak kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényen gondoztatnak, árvák nincsenek. A templom jó állapotban van, a plébánia épületei és az iskola is felújításra szorul, a temetővel nem törődnek. Az iskolamester Bitai Ferenc, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, de a szolgálatban kevéssé szorgalmas. A fiú tanulók száma 28, a lányoké szintén, iskolába nem gyakran járnak. A tanító bére kellően kifizettetik. Ágya 1787. október 30-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Ágya nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 185, pásztorukat Madarasi Imrének hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, a hivatal kellően igazgatott. 1772. június 3-tól rendelkeznek anyakönyvvel, amit a kezdetektől pontosan vezetnek. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint van. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyház gondnoka Sipos Mihály, az egyház javai akárhogy adminisztráltatnak, a lelkész tudta nélkül hitelesíttethető. A szegények és az árvák gondozását is elvégzik. A templom jó állapotban van, de szűkös, a plébánia épületei és az iskola is jó állapotban van. Az iskolamester Vágó István, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a szolgálatban is serény. A fiú tanulók száma 56, a lányoké 50, iskolába nem gyakran járnak. A tanító fizetése kellően megadatik. Erdőhegy 1787. október 31-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: Az Arad megyében található, Erdőhegy nevű egyházhoz tartozik Gyorok 22, Nadab 2, Sikló 1, Arad 5, Tövisegyháza 1, Kisjenő 4, Székudvar 2, Pálos 1 és Szimitye 1 családdal. Az erdőhegyi egyházba tartozó családok száma 82. A lelkipásztorukat Lázár Pálnak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, a hivatal jól igazgatott. 1772. január havától van anyakönyvük, de csak 1786. március 2-től vezetik azt pontosan. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelem gyakoroltatik. Az egyház gondnoka Zöldi Mihály, az egyházi javak kellően adminisztráltattak. A szegények és az árvák gondozását is elvégzik. Új templomuk van, a plébánia épületei és az iskola is jó állapotban van, a dolgozószoba építésére ígéretet tettek. A temetőt kevésbé tevékenyen gondozzák. Az iskolamester helyettese Simon Miklós, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a szolgálatban is serény. A fiú tanulók száma 52, a lányoké 36. Iskolába nem sokan járnak, a fiúk közül csak 13-an, a lányok közül 12-en. A tanító fizetsége illően megadatik. Gyula 1787. november 1-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Gyula nevű egyházhoz külön leányegyház nem tartozik. Az egyházhoz tartozó családok száma 305, pásztorukat Nagy Istvánnak hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1768-től rendelkeznek anyakönyvvel, amely hiányosságokat tartalmaz, 1777-től hiány, és hiba nélküli, de csak 1784-től vezetik azt pontosan. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint becsületesen adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelem – amennyire lehetséges – gyakoroltatik. Az egyház gondnoka Balog György, az egyházi javak kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. A szegényeket gondoztatnak, árvák viszont nincsenek. Azon dolgoznak, hogy új kápolna épüljön. A plébánia épületei, az iskola, és a temető is mind jó állapotban vannak. Az istálló renoválására ígéretet tettek. Az iskolamester Szász György, aki erkölcsileg megvizsgáltatott, és a szolgálatban serény. A fiú tanulók száma 70, a lányoké 50. Díját kellően kifizetik neki. Békés 1787. november 2-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés nevű egyházhoz leányegyház nem tartozik. A családok száma nem ismert, a lelkipásztoruk Dömény János és Letse András, akik a formatát még nem szerezték be. A lelkipásztoroknak megfelelő könyveik, törvénykönyveik, liturgikus könyveik, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendeletei vannak. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őket, ahogy a hivatal vezetését is. Anyakönyvvel úgy rendelkeznek, mint a fentebb leírtak. A lelkész fizetése úgy jár, mint azelőtt, s kellően adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. A gondnok Kováts János, a számadás készítése és elküldése a gondnokra bízatik. készíti és küldi el. A szegényeket és az árvákat gondozzák. A templom, és a plébánia épületei is jó állapotban vannak. A tavaszi ígéret végrehajtást nem nyert. Az iskolamester Sutha Mihály, a tanítósegéd Balas György, és Nagy Sándor, a leánygyermekek tanítója Kopányi István és Laki Márton, akik erkölcsileg megvizsgáltattak. Az iskolamester a diákokat számon tartja. A tanítók fizetsége kellően megadatik. Gyoma 1787. november 4-i egyházlátogatási jegyzőkönyve ugyanaz, mint az 1787. március 1-én hitelesített. Szentandrás 1787. november 6-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés megyében található, Szentandrás nevű egyházhoz tartozik Szarvas 4 családdal, 22 taggal. Az egyházhoz tartozó családok száma 113, pásztorukat Dobsa Ferencnek hívják, aki ordinálva lett, de a formatát még nem szerezte be. A lelkipásztornak megfelelő könyvei, törvénykönyvei, liturgikus könyve, és a vallás ügyében kibocsátott királyi rendelete van. A tanítást, erkölcsöket, és a családot illetően dicsérik őt, ahogy a hivatal vezetését is. 1755 óta rendelkeznek anyakönyvvel, amit 1786-tól vezetnek pontosan. A lelkipásztor fizetése az egyházmegyei jegyzőkönyvben leírt szerint van. Az istentiszteletekre sokan járnak. Az egyházfegyelmet meg kell vizsgálni, ami a paráznákra, és a vétkezőkre vonatkozik. Az egyházi gondnok Dorogi János, az egyház javai kellően adminisztráltattak. Számadást mindig a lelkész jelenlétében adnak azokról és a lelkész tudta nélkül sem a bevételek, sem pedig a kiadások nem hitelesíthetőek. Mindkét szegény hajléktalan, árvák nincsenek. A templom nem annyira régen valahogyan felújíttatott és kibővíttetett, a plébánia épületét az omlás fenyegeti, az iskola és a temető jó állapotban van. Az iskolamester Jakuts Sándor, aki erkölcsileg megvizsgáltatott. A fiú tanulók 50-en, a lányok 43-an vannak. Az egyház kasszájából és nem a tanulók szülőitől fizettetik ki kellő mértékben a díja. Békés 1789. március 13-i egyházlátogatási jegyzőkönyve: A Békés nevű egyházhoz leányegyház nem tartozik. A lelkipásztoruk Dömény János és Letse András, akik a formatát még nem szerezték be. Ami a tanítást, erkölcsöt, családokat illeti, mind dicséretre méltóak. Egy dolgot vetnek fel a népnek az elöljárók, hogy Dömény János lelkész nem követeli meg az eklézsia követést, a penitenciát. Anyakönyvvel úgy rendelkeznek, mint a fentebb leírtak. A lelkész fizetése úgy jár, mint azelőtt, s kellően adminisztráltatik. Az istentiszteletekre sokan járnak. A gondnok Betsi Mihály, a számadást a gondnok készíti és küldi el. A szegényeket és az árvákat gondozzák. A templom, és a plébánia épületei is jó állapotban vannak. Az iskolamester Kováts János, a fiúk tanítója Veres Ferenc, és Szabó Mihály, a lányoké Kopanyi István, és Laki Márton. Az iskolamester és a lányok tanítója is erkölcsileg megvizsgáltatott, a fiúk tanítóját nem dicsérik. A fiúk 305-en, a lányok 249-en vannak, iskolába nem sokan járnak, csak 300-an, Kopanyi István tanít 138-at, Laki Márton 110-et. A tanítók fizetsége kellően megadatik.

Item Type: Article
Creators:
CreatorsSzerző születése/halálaSzerző foglalkozása
Szőnyi [?], BenjáminUNSPECIFIEDUNSPECIFIED
Date: 1786. October
Dátum megjegyzés: 1786-1787
Congregation: Békési egyházmegye
Source document: egyházlátogatási jegyzőkönyv
Fond: Békési egyházmegyei iratai. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1786-1993. Egyházlátogatási iratok 1786-1843.
Call number: I.29.h.1.
Location: Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár
Uncontrolled Keywords: egyházlátogatás
Genre: egyházlátogatás
Depositing User: Tünde Veres
Date Deposited: 2018. Jun. 06. 21:36
Last Modified: 2018. Jun. 06. 21:36
URI: http://bekref.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/145

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item