Browse by Genre

  • Genre (744)
    • egyházlátogatás (93)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 93.

Feltételezhetően makói református családfők összeírása.

Népszámlálás Békés mezővárosban.

Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Öcsödi templom harangöntésére adományozó egyháztagok jegyzéke.

(1751) Az Algyőről Hódmezővásárhelyre áttelepült reformátusok összeírása.

(1721) Az egri püspökség felmérése a protestáns egyházközségekről.

(1770) Csanád vármegye kimutatása a területén élő reformátusokról.

(1811) Egyházkerületi határozat a lelkészek olvasmányainak ellenőrzéséről.

(1804) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

(1812) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

(1802) Egyháztagok névsora Gyulaváriban, Erdőhegyen és Nagyzerénden.

(1816) Franczfeldi reformátusok összeírása.

(1799) Gyoroki és a szórványban élő reformátusok összeírása.

(1786) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

(1789) Kimutatás az Arad vármegyében létező református anyaegyházközségekről és szórványokról.

(1779) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1795) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1780) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1798) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1780) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1781) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1782) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1783) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1807) Nagylaki reformátusok összeírása.

(1790) Orosházi reformátusok első összeírása.

(1816) Reformátusokat is megemlítő lélekösszeírások a csanádi püspökség különböző egyházközségeiben.

(1788) Series ecclesiarum reformatarum Superintendentiae Trans-Tibiscanae in comitatibus Arad, Torontál, Békés, Csanád, Csongrád.

(1736) Táblázatos kimutatás a szentesi és algyői reformátusokról.

(1736) Váci egyházmegye kimutatása a parókiákról, köztük református gyülekezetekről.

A református és az evangélikus egyházközségek valamint templomok összeírása Békés vármegyében.

(1787) Útmutató az egyházlátogatási jegyzőkönyv vezetéséhez.

Batthyány Lajos (1735) Batthyány Lajos és Végh Péter beszámolója VI. Károly számára a váradi püspökségben élő protestánsok és ortodoxok vallásgyakorlási szokásairól és jogairól.

báró Berényi Zsigmond József and Okolicsányi László and Jány Pál and Nedeczky Károly (1735) Protestáns gyülekezetek megemlítése és az akatolikusok jogállása a váradi püspökségről készült összeírásban.

gróf Csáky Miklós József (1730) Római katolikus egyházlátogatás reformátusokra vonatkozó megjegyzései Gyulán.

gróf Eszterházy Károly (1761) A váci püspök Hódmezővásárhelyen felvett jegyzőkönyve a caninica visitatioról.

liber baro Falkenstein Adalbert (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

báró Falkenstein Adalbert (Béla) (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

gróf Forgách Pál (1753) A váradi püspökség plébániáinak összeírása.

Forgách Pál István (1732) Római katolikus egyházlátogatás reformátusokra vonatkozó megjegyzései Gyulán.

gróf Forgách Pál István (1732) Római katolikus egyházlátogatás reformátusokra vonatkozó megjegyzései Endrődön (Gyomán?).

Gyarmathi Ferenc Az esperes felhívja a feketegyarmati gyülekezet figyelmét az egyházlátogatás rendjére.

Gyarmathi Ferenc Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Gyarmathi Ferenc and Kuthi Ádám and Kiss András (1801) Teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Hederici Jakab (1794) Hederici Jakab rittbergi lelkész beszámolója a lieblingi református gyülekezetről.

Hendrey András (1786) Arad vármegyében létező református anyaegyházközségek és szórványok.

Hunyadi Ferenc (1787) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

Hunyadi Ferenc (1786) A békési egyházmegye gyülekezetei.

Hunyadi Ferenc (1782) A békési egyházmegye gyülekezeteinek folsorolása a Türelmi rendelet után.

Kis Bálint (1816) Egyházlátogatás a bánsági református egyházközségekben.

Kiss András (1801) Megjegyzések a magyarittebei egyházlátogatáshoz.

Kolláth Mihály (1820) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kuthi Ádám (1798) Az első magyar nyelvű egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kuthi Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi Ádám (1795) A békési egyházmegye határozata az egyházlátogatás költségeiről.

Kuthi Ádám and Gyarmathi Ferenc (1800) Egyházlátotagtás a békési egyházmegyében.

Lendvai János (1807) Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek.

Makó Antal (1778) Migazzi Kristóf váci püspök hódmezővásárhelyi egyházlátogatásáról készült jegyzőkönyv.

Mária Terézia (1751) Mária Terézia kötelezi a reformátusokat arra, hogy Forgács Pál váradi püspök egyházlátogatási körútjának engedelmeskedjenek.

Nagy Antal and Paschinger Baltazár and Hendrei Pál (1778) Conscriptio ecclesiarum et parochiarum romano-catholicarum Dioecesis Csanadiensis in i[nclito] comitatu Aradiensi situatarum a[nno] 1778 peracta.

Németi János (1734) Az algyői református templom leírása.

Németi János (1734) Szentesi reformátusok a csongrádi plébánia összeírásában.

Németi János (1733) Szentesi reformátusok stólafizetési kötelezettsége.

Németi (Némethy) János (1733) Az algyői református gyülekezet megemlítése.

Péchy István (1783) Lélekösszeírás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Péchy István (1779) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Péchy István (1780) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Rhédei [?] Ferenc (1795) Részleges egyházlátogatások a békési egyházmegyében.

liber baro Révay Albert and Fabiánkovics György and Pehm András (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Saur Ádám (1778) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség eleki esperességi kerületében.

Stanislavich Miklós (1749) Nagyzeréndi református templom rövid ismertetése.

Szathmári Paksi István and Hunyadi Ferenc (1786) Egyházlátogatási jegyzőkönyv tervezete.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1794) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok összeírása.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1793) A presbitérium megszervezése egy egyházlátogatás alkalmával.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) Alesperesi naplótöredék.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1793) Békési egyházmegye jelentése a szórványokról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a békési egyházmegyéről.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a vizitáció megkezdéséről.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1795) A debeljácsai református egyház megszervezésének első dokumentuma.

Szikszai György (1781) Statisztikai kimutatás a makói reformátusokról.

Szántó János (1817) Szántó János ügyész jelentése a lieblingi egyházról.

Szőnyi Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi Benjámin A Békési Református Egyházmegye észrevételei az egyházközségek összeírásával kapcsolatban.

Szőnyi Benjámin (1784) Esperesi utasítások a békési egyházmegye gyülekezetei számára az uralkodó által elrendelt összeírással kapcsolatban.

Szőnyi Benjámin (1765) Füredi Mihály egyházlátogatása Hódmezővásárhelyen.

Szőnyi Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin följegyzései a váci püspök egyházlátogatásáról.

Szőnyi Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin megjegyzése a keresztelésről a váci püspök egyházlátogatásának kapcsán.

Szőnyi [?] Benjámin (1786) Az első teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Sütti Joannes (1796) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti Joannes (1794) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti Joannes (1793) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti Joannes (1816) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

This list was generated on 2024. július 25. 08:07:54 CEST.