Browse by Congregation

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 107.

A békési egyházmegye közgyűlési határozata a kettős püspökválasztással kapcsolatban.

A reformáció 300. évfordulója alkalmából a békési egyházmegye gyülekezeteiben feltehetően elmondott hálaadás.

(1721) Az egri püspökség felmérése a protestáns egyházközségekről.

(1725) Békés vármegye beszámolója a területén létező református és evangélikus falvakról, valamint a betelepítési folyamatokról.

(1736) Békés vármegye határozata a vármegyében élő protestánsok vallásgyakorlásáról.

(1770) Csanád vármegye kimutatása a területén élő reformátusokról.

(1811) Egyházkerületi határozat a lelkészek olvasmányainak ellenőrzéséről.

(1804) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

(1812) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

(1802) Egyháztagok névsora Gyulaváriban, Erdőhegyen és Nagyzerénden.

(1786) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

(1789) Kimutatás az Arad vármegyében létező református anyaegyházközségekről és szórványokról.

(1821) Kimutatás az iskolák állapotáról.

(1779) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1795) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1780) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1798) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1783) Lélekösszeírás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

(1780) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1781) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1782) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1783) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1816) Reformátusokat is megemlítő lélekösszeírások a csanádi püspökség különböző egyházközségeiben.

(1788) Series ecclesiarum reformatarum Superintendentiae Trans-Tibiscanae in comitatibus Arad, Torontál, Békés, Csanád, Csongrád.

(1736) Váci egyházmegye kimutatása a parókiákról, köztük református gyülekezetekről.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

(1712) A békési egyházmegye közgyűlésének határozatai.

(1696) A békési egyházmegyében beiktatott lelkészek névsora.

A békési egyházmegyében felszentelendő lelkészek eskümintái.

(1719) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok díjlevelei.

A református és az evangélikus egyházközségek valamint templomok összeírása Békés vármegyében.

(1787) Útmutató az egyházlátogatási jegyzőkönyv vezetéséhez.

Angyal, József Angyal József felhívja a békési egyházmegye képviselőit, hogy vegyenek részt a budai zsinaton.

Batthyány, Lajos (1735) Batthyány Lajos és Végh Péter beszámolója VI. Károly számára a váradi püspökségben élő protestánsok és ortodoxok vallásgyakorlási szokásairól és jogairól.

Berényi, báró Zsigmond József (1735) Protestáns gyülekezetek megemlítése és az akatolikusok jogállása a váradi püspökségről készült összeírásban.

Bezúr, Ferenc (1753) Bezúr Ferenc tiszttartó összefoglalása az alföldi parasztmozgalomról.

Bökényi, János (1712) Bökényi Jánost esperessé választják.

Domokos, Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos, Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Domokos, Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Domokos, Lőrinc (1797) Tábori lelkészekkel kapcsolatos határozatok a békési egyházmegyében.

Erdődy, gróf György A helytartótanács és Békés vármegye határozatai a kóbórló prédikátorok ügyében.

Falkenstein, liber baro Adalbert (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Falkenstein, báró Adalbert (Béla) (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Forgách, gróf Pál (1753) A váradi püspökség plébániáinak összeírása.

Gyarmathi, Ferenc and Kuthi, Ádám and Kiss, András (1801) Teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Hendrey, András (1786) Arad vármegyében létező református anyaegyházközségek és szórványok.

Hunyadi, Ferenc (1787) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

Hunyadi, Ferenc (0000) Hunyadi Ferenc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Hunyadi, Ferenc (1786) A békési egyházmegye gyülekezetei.

Hunyadi, Ferenc (1782) A békési egyházmegye gyülekezeteinek folsorolása a Türelmi rendelet után.

Juhász, István A békési egyházmegye panaszai Péchy Imre egyházkerületi főgondnok munkájával szemben.

Keglevits, József A plébániáknak a református gyülekezetek felett gyakorolt jogai a nagyváradi püspökségben. Másolat.

Kiss, András (1812) A békési egyházmegyében exmittált lelkészek esküszövegei, aláírásai.

Kolláth, Mihály (1820) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kuthi, Ádám (1798) Az első magyar nyelvű egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kuthi, Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi, Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi, Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kuthi, Ádám (1795) A békési egyházmegye határozata az egyházlátogatás költségeiről.

Kuthi, Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Kuthi, Ádám and Gyarmathi, Ferenc (1800) Egyházlátotagtás a békési egyházmegyében.

Marjalaky, Dániel (1788) Marjalaky Dániel levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Mária, Terézia (1751) Mária Terézia kötelezi a reformátusokat arra, hogy Forgács Pál váradi püspök egyházlátogatási körútjának engedelmeskedjenek.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Pugnucz, István Pugnucz István a reformátusokat és a kurucokat azonosnak tekinti.

Péchy, István (1779) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Péchy, István (1780) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Rhédei [?], Ferenc (1795) Részleges egyházlátogatások a békési egyházmegyében.

Révay, liber baro Adalbert (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Saator, János (1803) Saator János levele Vecsei Sámuelhez.

Saur, Ádám (1778) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség eleki esperességi kerületében.

Sipos, József Sipos József békési lelkész kifogásai az egyházkerület átalakításával kapcsolatban.

Szathmári Paksi, István (1786) Szathmári Paksi István levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Alesperesi naplótöredék.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a vizitáció megkezdéséről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel naplója Sinai Miklós püspökválasztási perével kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) A békési egyházmegye egyházkormányzati tervezete egyházfegyelem, papmarasztás, papválasztás módosítása tárgyában.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel A békési egyházmegye állásfoglalása a kettős püspökválasztás ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1794) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok összeírása.

Szeremlei, Sámuel and Császár, Péter (1696) A békési egyházmegye első jegyzőkönyvének tárgymutatója.

Szikszai, György (1766) Füredi Mihály esperes lemondása.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Sződi, István and Dobsa, Tamás (1744) A békési egyházmegye számadásai.

Szőnyi, Benjámin A Békési Református Egyházmegye észrevételei az egyházközségek összeírásával kapcsolatban.

Szőnyi, Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Szőnyi, Benjámin (1784) Esperesi utasítások a békési egyházmegye gyülekezetei számára az uralkodó által elrendelt összeírással kapcsolatban.

Szőnyi, Benjámin (1793) Szőnyi Benjámin levele Hunyadi Ferenchez az esperesi hivatal ügyében.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levelei Sinai Miklóshoz.

Szőnyi, Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi, Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Szőnyi, Benjámin (1712) A békési egyházmegyében szolgált rektorok névsora.

Szőnyi, Benjámin and Füredi, Mihály (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Szőnyi [?], Benjámin (1786) Az első teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Sütti, Joannes (1796) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti, Joannes (1794) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti, Joannes (1793) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti, Joannes (1816) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

This list was generated on 2021. October 17. 07:30:20 CEST.