Browse by Congregation

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 109.

A békési egyházmegye közgyűlési határozata a kettős püspökválasztással kapcsolatban.

A reformáció 300. évfordulója alkalmából a békési egyházmegye gyülekezeteiben feltehetően elmondott hálaadás.

(1721) Az egri püspökség felmérése a protestáns egyházközségekről.

(1725) Békés vármegye beszámolója a területén létező református és evangélikus falvakról, valamint a betelepítési folyamatokról.

(1736) Békés vármegye határozata a vármegyében élő protestánsok vallásgyakorlásáról.

(1770) Csanád vármegye kimutatása a területén élő reformátusokról.

(1811) Egyházkerületi határozat a lelkészek olvasmányainak ellenőrzéséről.

(1804) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

(1812) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

(1802) Egyháztagok névsora Gyulaváriban, Erdőhegyen és Nagyzerénden.

(1786) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

(1789) Kimutatás az Arad vármegyében létező református anyaegyházközségekről és szórványokról.

(1821) Kimutatás az iskolák állapotáról.

(1779) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1795) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1780) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1798) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

(1780) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1781) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1782) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1783) Lélekösszeírás a csanádi püspökség szentmártoni esperességében.

(1816) Reformátusokat is megemlítő lélekösszeírások a csanádi püspökség különböző egyházközségeiben.

(1788) Series ecclesiarum reformatarum Superintendentiae Trans-Tibiscanae in comitatibus Arad, Torontál, Békés, Csanád, Csongrád.

(1736) Váci egyházmegye kimutatása a parókiákról, köztük református gyülekezetekről.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

(1712) A békési egyházmegye közgyűlésének határozatai.

(1696) A békési egyházmegyében beiktatott lelkészek névsora.

A békési egyházmegyében felszentelendő lelkészek eskümintái.

(1719) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok díjlevelei.

A református és az evangélikus egyházközségek valamint templomok összeírása Békés vármegyében.

(1787) Útmutató az egyházlátogatási jegyzőkönyv vezetéséhez.

Angyal József Angyal József felhívja a békési egyházmegye képviselőit, hogy vegyenek részt a budai zsinaton.

Batthyány Lajos (1735) Batthyány Lajos és Végh Péter beszámolója VI. Károly számára a váradi püspökségben élő protestánsok és ortodoxok vallásgyakorlási szokásairól és jogairól.

báró Berényi Zsigmond József and Okolicsányi László and Jány Pál and Nedeczky Károly (1735) Protestáns gyülekezetek megemlítése és az akatolikusok jogállása a váradi püspökségről készült összeírásban.

Bezúr Ferenc (1753) Bezúr Ferenc tiszttartó összefoglalása az alföldi parasztmozgalomról.

Bökényi János (1712) Bökényi Jánost esperessé választják.

Domokos Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Domokos Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Domokos Lőrinc (1797) Tábori lelkészekkel kapcsolatos határozatok a békési egyházmegyében.

gróf Erdődy György A helytartótanács és Békés vármegye határozatai a kóbórló prédikátorok ügyében.

liber baro Falkenstein Adalbert (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

báró Falkenstein Adalbert (Béla) (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

gróf Forgách Pál (1753) A váradi püspökség plébániáinak összeírása.

Gyarmathi Ferenc and Kuthi Ádám and Kiss András (1801) Teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Hendrey András (1786) Arad vármegyében létező református anyaegyházközségek és szórványok.

Hunyadi Ferenc (1787) Egyházkerületi kimutatás a békési egyházmegyéről.

Hunyadi Ferenc (0000) Hunyadi Ferenc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Hunyadi Ferenc (1786) A békési egyházmegye gyülekezetei.

Hunyadi Ferenc (1782) A békési egyházmegye gyülekezeteinek folsorolása a Türelmi rendelet után.

Juhász István A békési egyházmegye panaszai Péchy Imre egyházkerületi főgondnok munkájával szemben.

Keglevits József A plébániáknak a református gyülekezetek felett gyakorolt jogai a nagyváradi püspökségben. Másolat.

Kiss András (1812) A békési egyházmegyében exmittált lelkészek esküszövegei, aláírásai.

Kolláth Mihály (1820) Egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kuthi Ádám (1798) Az első magyar nyelvű egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Kuthi Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kuthi Ádám (1795) A békési egyházmegye határozata az egyházlátogatás költségeiről.

Kuthi Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Kuthi Ádám and Gyarmathi Ferenc (1800) Egyházlátotagtás a békési egyházmegyében.

Marjalaky Dániel (1788) Marjalaky Dániel levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Mária Terézia (1751) Mária Terézia kötelezi a reformátusokat arra, hogy Forgács Pál váradi püspök egyházlátogatási körútjának engedelmeskedjenek.

Olcsai András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Pugnucz István Pugnucz István a reformátusokat és a kurucokat azonosnak tekinti.

Péchy István (1783) Lélekösszeírás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Péchy István (1779) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Péchy István (1780) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség pécskai esperességében.

Rhédei [?] Ferenc (1795) Részleges egyházlátogatások a békési egyházmegyében.

liber baro Révay Albert and Fabiánkovics György and Pehm András (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Saator János (1803) Saator János levele Vecsei Sámuelhez.

Saur Ádám (1778) Protestánsokat is megemlítő egyházlátogatás a csanádi püspökség eleki esperességi kerületében.

Sipos József Sipos József békési lelkész kifogásai az egyházkerület átalakításával kapcsolatban.

Szathmári Paksi István (1786) Szathmári Paksi István levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szathmári Paksi István and Hunyadi Ferenc (1786) Egyházlátogatási jegyzőkönyv tervezete.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye anyaegyházközségeiről és szórványairól.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1794) A békési egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok összeírása.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) Alesperesi naplótöredék.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1793) Békési egyházmegye jelentése a szórványokról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1788) Kimutatás a békési egyházmegye iskoláiról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a vizitáció megkezdéséről.

Szentmiklósi Sebők Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel naplója Sinai Miklós püspökválasztási perével kapcsolatban.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) A békési egyházmegye egyházkormányzati tervezete egyházfegyelem, papmarasztás, papválasztás módosítása tárgyában.

Szentmiklósi Sebők Sámuel A békési egyházmegye állásfoglalása a kettős püspökválasztás ügyében.

Szeremlei Sámuel and Császár Péter (1696) A békési egyházmegye első jegyzőkönyvének tárgymutatója.

Szikszai György (1766) Füredi Mihály esperes lemondása.

Szikszai György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Sződi István and Dobsa Tamás (1744) A békési egyházmegye számadásai.

Szőnyi Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi Benjámin A Békési Református Egyházmegye észrevételei az egyházközségek összeírásával kapcsolatban.

Szőnyi Benjámin (1785) Békési egyházmegye iskoláinak összeírása.

Szőnyi Benjámin (1784) Esperesi utasítások a békési egyházmegye gyülekezetei számára az uralkodó által elrendelt összeírással kapcsolatban.

Szőnyi Benjámin (1793) Szőnyi Benjámin levele Hunyadi Ferenchez az esperesi hivatal ügyében.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levelei Sinai Miklóshoz.

Szőnyi Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Szőnyi Benjámin (1712) A békési egyházmegyében szolgált rektorok névsora.

Szőnyi Benjámin and Füredi Mihály (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Szőnyi [?] Benjámin (1786) Az első teljes egyházlátogatás a békési egyházmegyében.

Sütti Joannes (1796) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti Joannes (1794) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti Joannes (1793) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

Sütti Joannes (1816) Lélekösszeírás a csanádi püspökség eleki esperességében.

This list was generated on 2024. április 12. 15:30:14 CEST.