Browse by Source Document

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 106.

Borossebesi gyülekezet hétköznapjaival (harangozás, járványok) kapcsolatos történeti feljegyzések.

Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Egyházfegelmi ügyek a nagyzeréndi konzisztóriumi üléseken.

Egyházfegyelmi vétségek feljegyzése a nagyzeréndi gyülekezet jegyzőkönyvében.

Egyházi tisztviselők eskümintái a gyulai presbiteri jegyzőkönyvében.

Eklézsiakövetők névsora a gyulai gyülekezet jegyzőkönyvében.

Fási reformátusok templomfelújítási kérelme.

Gyulai reformátusok kérvénye templomjavításra.

Helytartótanácsi leirat a szentesi templom ügyében.

Közös templomhasználat Makón.

Népszámlálás Békés mezővárosban.

Orosházi reformátusok gondozása.

Presbiteri határozatok és egyházfegyelmi eljárások a dobozi presbiteri jegyzőkönyvben.

Presbiteri határozatok és történeti feljegyzések a gyulai egyházközség presbiteri jegyzőkönyvében.

Szentesen szolgált legátusok névsora.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Templomi bibliaolvasás megszüntetése Makón.

A békési gyülekezet kérvénye a vármegyéhez templomtorony építése ügyében.

A békési református templom felmérése.

A békésszentandrási templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

Öcsödi reformátusok beadványai a vármegyéhez.

Öcsödi templom harangöntésére adományozó egyháztagok jegyzéke.

A helytartótanács jegyzőkönyve és döntése az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

A köröstarcsai templom építsével kapcsolatban töredékesen fennmaradt feljegyzés.

A nagyzeréndi egyházközség díjlevelei.

A vésztői gyülekezet vagyonleltára.

(1725) Békés vármegye beszámolója a területén létező református és evangélikus falvakról, valamint a betelepítési folyamatokról.

(1736) Békés vármegye határozata a vármegyében élő protestánsok vallásgyakorlásáról.

(1785) Békési egyházközség alkalmazottainak díjlevelei.

(1817) Békési gyülekezet világi vezetőinek tanúvallomása Zilahi János lelkésszel kapcsolatban.

(1861) Békésszentandrási egyházközség története.

Egyháztörténeti feljegyzések a vésztői presbiteri jegyzőkönyv előzékén.

(1751) Egyháztörténeti feljegyzések és kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1741) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1748) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1807) Lelkészi és rektori díjlevelek.

(1747) Történeti feljegyzések, és kurátori számadás a békési egyházközségben.

(1817) Vizsgálati jegyzőkönyv Zilahi János és aBékés mezőváros között kialakult panaszokkal kapcsolatban.

(1738) Vármegyei vizsgálat Füredi János dobozi református tanító ügyében.

(1817) Zilahi János mellett kiálló tanúk vallomásai.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

(1779) A békési rektorok összeírása.

A mezőberényi templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

A református és az evangélikus egyházközségek valamint templomok összeírása Békés vármegyében.

A vésztői egyházközség története.

Berei, István A mezőberényi gyülekezet gondnokainak és egyházfiainak a névsora.

Bánffy, Péter (1781) Makói egyház díjlevelei.

Béládi, István (1748) A szentesi református gyülekezet létrejötte.

Dávidházi, János (1812) Ágyai bíró elleni eljárás jegyzőkönyve.

Dömény, János (1803) Úri Sándor ellen lefolytatott vizsgálat tanúkihallgatási jegyzőkönyve.

Ecsedy, Gábor Történeti feljegyzések a gyulai gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvében.

Erdélyi, József (1843) Vadászi egyházközség története.

Erdődy, gróf György A helytartótanács és Békés vármegye határozatai a kóbórló prédikátorok ügyében.

Eszterházy, gróf Károly (1761) A váci püspök Hódmezővásárhelyen felvett jegyzőkönyve a caninica visitatioról.

Fekete, György Helytartótanácsi leirat a békési református templom építéséről. Másolat.

Füredi, Sándor Békési templom tornyának építése.

Galli, István (1812) Házzassági szabályok megalkotása az ágyai gyülekezetben.

Gyarmathi, Ferenc Az esperes felhívja a feketegyarmati gyülekezet figyelmét az egyházlátogatás rendjére.

Gyenge, András (0000) A békési gyülekezetben használt kéziratos passió átadás-átvételét rögzítő feljegyzés.

Gönczy, Béla A vésztői református egyházközség története.

Hegedűs, József Hegedűs József kántort a makói református gyülekezet az orosházi evangélikus gyülekezethez elküldi orgonázni tanulni.

Hévizi, György Számadási feljegyzés református parókia építéséről.

Juhász, István Az öcsödi református egyház történetének folytatása.

Juhász, István Krónika jellegű bejegyzések az öcsödi presbiteri határozatok között.

Juhász, István Történeti feljegyzések a gyulai tűzvészről.

Juhász, István A gyulai református egyház története.

Kazay, Mihály (1796) Fábián János valláskritikai kijelntéseiről felvett jegyzőkönyv.

Kazay, Mihály (1796) Megismételt tanúkihallgatás Fábián János békési tanító ügyében.

Kebleszki, János Nagylaki reformátusok gondozása.

Kerekes, Mihály (1824) Egyháztörténeti feljegyzések a borossebesi egyházközség anyakönyvében.

Király, Márton Az öcsödi református egyház története.

Kiss, András (1812) A békési egyházmegyében exmittált lelkészek esküszövegei, aláírásai.

Kovács, Pál Református-katolikus ellentétek Gyulán.

Kállai, János A békési iskola rektori naplója (részlet).

Kállai, Sámuel A presbitérium megszervezése Dobozon.

Mária, Terézia and Pálffy, gróf Miklós and Végh, Péter (1746) Mária Terézia határozata a szentesi templom ügyében, másolat.

Nagy, István (1813) Nagy István városi jegyző visszaemlékezése szolgálati idejére.

Nagy, József and Szentiványi, Sámuel (1818) A kisperegi egyházközség története.

Polgár, Mihály Hódmezővásárhelyi református lelkészek életrajzai.

Polgár, Mihály A hódmezővásárhelyi református iskola története.

Polgár, Mihály (1819) A hódmezővásárhelyi újtemplom építésének története.

Pugnucz, István Pugnucz István a reformátusokat és a kurucokat azonosnak tekinti.

Sipos, József Békési református templom építésével kapcsolatos felejgyzések.

Skolka, András (1846) Mezőberény kéziratos latin nyelvű története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Alesperesi naplótöredék.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel A békési egyházmegye állásfoglalása a kettős püspökválasztás ügyében.

Szikszai, György (1732) Békési egyházközség és mezőváros összeírása.

Szikszai, György (1758) Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközségben.

Szikszai, György (1734) Egyháztörténeti feljegyzések és presbiteri gyűlések határozatai a békési egyházközségben.

Szilágyi Molnár, József and Kerekes, Mihály and Kováts, József (1826) A borossebesi gyülekezet lelkészeinek névsora.

Sződényi Nagy, József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor kérvénye Békés vármegyéhez.

Szőke, István Katolikus és református villongások Gyulán.

Szőnyi, Benjámin (1765) Füredi Mihály egyházlátogatása Hódmezővásárhelyen.

Szőnyi, Benjámin (1753) Posztós János református halálraítélt áttérítési kísérletének története.

Szőnyi, Benjámin Szőnyi Benjámin feljegyzései a Törő-féle felkelés utáni konszolidációról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin följegyzései a váci püspök egyházlátogatásáról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin megjegyzése a keresztelésről a váci püspök egyházlátogatásának kapcsán.

Takács, Imre Békés vármegye határozata a gyulai református templom építésével kapcsolatban.

Tomcsányi, Kristóf (1796) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Fábián János békési tanító ügyében.

Túri, Dániel Mezőberény kéziratos története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Túri, Dániel Mezőberényi református lelkészek névsora.

Túri, Dániel Mezőberényi tanítók névsora.

Váradi, György (0000) Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Wenckheim, József Feljegyzés I. Ferenc békési látogatásáról.

Zilahi, János (1817) Zilahi János ügyével kapcsolatos vizsgálatok.

This list was generated on 2020. September 20. 15:17:59 CEST.