Browse by Source Document

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 125.

Borossebesi gyülekezet hétköznapjaival (harangozás, járványok) kapcsolatos történeti feljegyzések.

Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Egyházfegelmi ügyek a nagyzeréndi konzisztóriumi üléseken.

Egyházfegyelmi vétségek feljegyzése a nagyzeréndi gyülekezet jegyzőkönyvében.

Egyházi tisztviselők eskümintái a gyulai presbiteri jegyzőkönyvében.

Eklézsiakövetők névsora a gyulai gyülekezet jegyzőkönyvében.

Fási reformátusok templomfelújítási kérelme.

Gyulai reformátusok kérvénye templomjavításra.

Helytartótanácsi leirat a szentesi templom ügyében.

Közös templomhasználat Makón.

Népszámlálás Békés mezővárosban.

Orosházi reformátusok gondozása.

Presbiteri határozatok és egyházfegyelmi eljárások a dobozi presbiteri jegyzőkönyvben.

Presbiteri határozatok és történeti feljegyzések a gyulai egyházközség presbiteri jegyzőkönyvében.

Szentesen szolgált legátusok névsora.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Templomi bibliaolvasás megszüntetése Makón.

A békési gyülekezet kérvénye a vármegyéhez templomtorony építése ügyében.

A békési református templom felmérése.

A békésszentandrási templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

Öcsödi reformátusok beadványai a vármegyéhez.

Öcsödi templom harangöntésére adományozó egyháztagok jegyzéke.

A helytartótanács jegyzőkönyve és döntése az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

A köröstarcsai templom építsével kapcsolatban töredékesen fennmaradt feljegyzés.

A nagyzeréndi egyházközség díjlevelei.

A vésztői gyülekezet vagyonleltára.

(1725) Békés vármegye beszámolója a területén létező református és evangélikus falvakról, valamint a betelepítési folyamatokról.

(1736) Békés vármegye határozata a vármegyében élő protestánsok vallásgyakorlásáról.

(1785) Békési egyházközség alkalmazottainak díjlevelei.

(1817) Békési gyülekezet világi vezetőinek tanúvallomása Zilahi János lelkésszel kapcsolatban.

(1861) Békésszentandrási egyházközség története.

(1799) Egyezség a református, a katolikus és az evangélikus egyházak között a békéssámsoni földek aladásából befolyt összegről.

Egyháztörténeti feljegyzések a vésztői presbiteri jegyzőkönyv előzékén.

(1751) Egyháztörténeti feljegyzések és kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1753) Földesi György református tanító tanúkihallgatási jegyzőkönyvének fogalmazványa.

(1741) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1748) Kurátori számadások a békési egyházközségben.

(1807) Lelkészi és rektori díjlevelek.

(1747) Történeti feljegyzések, és kurátori számadás a békési egyházközségben.

(1817) Vizsgálati jegyzőkönyv Zilahi János és aBékés mezőváros között kialakult panaszokkal kapcsolatban.

(1736) Váci egyházmegye kimutatása a parókiákról, köztük református gyülekezetekről.

(1738) Vármegyei vizsgálat Füredi János dobozi református tanító ügyében.

(1817) Zilahi János mellett kiálló tanúk vallomásai.

(1734) A békési egyházmegye gyülekezetei az első Carolina Resolutio kihirdetése után.

(1779) A békési rektorok összeírása.

A mezőberényi templom építésével kapcsolatos kérelem Békés vármegye jegyzőkönyvében.

A református és az evangélikus egyházközségek valamint templomok összeírása Békés vármegyében.

A vésztői egyházközség története.

Benicz István (1779) Tótkomlós lakosainak visszaemlékezése Békésszentandrás felekezeti viszonyaira.

Berei István A mezőberényi gyülekezet gondnokainak és egyházfiainak a névsora.

Bánffy Péter (1781) Makói egyház díjlevelei.

Béládi István (1748) A szentesi református gyülekezet létrejötte.

Bökényi János (1712) Bökényi Jánost esperessé választják.

Dávidházi János (1812) Ágyai bíró elleni eljárás jegyzőkönyve.

Dömény János (1803) Úri Sándor ellen lefolytatott vizsgálat tanúkihallgatási jegyzőkönyve.

Ecsedy Gábor Történeti feljegyzések a gyulai gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvében.

Engl Antal (1756) Királyteleky Barbara áttérése.

Erdélyi József (1843) Vadászi egyházközség története.

gróf Erdődy György A helytartótanács és Békés vármegye határozatai a kóbórló prédikátorok ügyében.

gróf Esterházy Dániel and Oláh János (1753) Földesi György tanító tiltott vallásgyakorlásával kapcsolatos iratok.

gróf Eszterházy Károly (1761) A váci püspök Hódmezővásárhelyen felvett jegyzőkönyve a caninica visitatioról.

Fekete György Helytartótanácsi leirat a békési református templom építéséről. Másolat.

Füredi Sándor Békési templom tornyának építése.

Galli István (1812) Házzassági szabályok megalkotása az ágyai gyülekezetben.

Gyarmathi Ferenc Az esperes felhívja a feketegyarmati gyülekezet figyelmét az egyházlátogatás rendjére.

Gyenge András (0000) A békési gyülekezetben használt kéziratos passió átadás-átvételét rögzítő feljegyzés.

Gönczy Béla A vésztői református egyházközség története.

Hegedűs József Hegedűs József kántort a makói református gyülekezet az orosházi evangélikus gyülekezethez elküldi orgonázni tanulni.

Hunyadi Ferenc (1786) A békési egyházmegye gyülekezetei.

Hunyadi Ferenc (1782) A békési egyházmegye gyülekezeteinek folsorolása a Türelmi rendelet után.

Hévizi György Számadási feljegyzés református parókia építéséről.

Juhász István Az öcsödi református egyház történetének folytatása.

Juhász István Krónika jellegű bejegyzések az öcsödi presbiteri határozatok között.

Juhász István Történeti feljegyzések a gyulai tűzvészről.

Juhász István A gyulai református egyház története.

Kamocsay Imre (1746) Katolikus ünnepek megünneplésével kapcsolatos kivizsgálás Algyőn, Hódmezővásárhelyen és Szentesen.

Kamocsay Imre (1752) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a Hódmezővásárhelyen történt áttérítési kísérlet kapcsán.

Kazay Mihály (1796) Fábián János valláskritikai kijelntéseiről felvett jegyzőkönyv.

Kazay Mihály (1796) Megismételt tanúkihallgatás Fábián János békési tanító ügyében.

Kebleszki János Nagylaki reformátusok gondozása.

Kerekes Mihály (1813) Egyházkövetők névsora a borossebesi omniáriumban.

Kerekes Mihály (1824) Egyháztörténeti feljegyzések a borossebesi egyházközség anyakönyvében.

Kerekes Mihály (1824) Kerekes Mihály prédikátor bejegyzése a gyülekezeti éneklésről.

Király Márton Az öcsödi református egyház története.

Kiss András (1812) A békési egyházmegyében exmittált lelkészek esküszövegei, aláírásai.

Kovács Pál Református-katolikus ellentétek Gyulán.

Kállai János A békési iskola rektori naplója (részlet).

Kállai Sámuel A presbitérium megszervezése Dobozon.

Makó Antal (1778) Migazzi Kristóf váci püspök hódmezővásárhelyi egyházlátogatásáról készült jegyzőkönyv.

Margitai István (1711) Margitai Istvánt Hódmezővásárhelyre ordinálják.

Mária Terézia and gróf Pálffy Miklós and Végh Péter (1746) Mária Terézia határozata a szentesi templom ügyében, másolat.

Nagy István (1813) Nagy István városi jegyző visszaemlékezése szolgálati idejére.

Nagy József and Szentiványi Sámuel (1818) A kisperegi egyházközség története.

Polgár Mihály Hódmezővásárhelyi református lelkészek életrajzai.

Polgár Mihály A hódmezővásárhelyi református iskola története.

Polgár Mihály (1819) A hódmezővásárhelyi újtemplom építésének története.

Pugnucz István Pugnucz István a reformátusokat és a kurucokat azonosnak tekinti.

Sipos József Békési református templom építésével kapcsolatos felejgyzések.

Skolka András (1846) Mezőberény kéziratos latin nyelvű története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Stummer János (1817) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Kuthi Lajos ügyében.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) Alesperesi naplótöredék.

Szentmiklósi Sebők Sámuel A békési egyházmegye állásfoglalása a kettős püspökválasztás ügyében.

Szikszai György (1732) Békési egyházközség és mezőváros összeírása.

Szikszai György (1758) Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközségben.

Szikszai György (1734) Egyháztörténeti feljegyzések és presbiteri gyűlések határozatai a békési egyházközségben.

Szilágyi Molnár József and Kerekes Mihály and Kováts József (1826) A borossebesi gyülekezet lelkészeinek névsora.

Sződényi Nagy József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor kérvénye Békés vármegyéhez.

Szőke István Katolikus és református villongások Gyulán.

Szőnyi Benjámin (1765) Füredi Mihály egyházlátogatása Hódmezővásárhelyen.

Szőnyi Benjámin (1753) Posztós János református halálraítélt áttérítési kísérletének története.

Szőnyi Benjámin Szőnyi Benjámin feljegyzései a Törő-féle felkelés utáni konszolidációról.

Szőnyi Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin följegyzései a váci püspök egyházlátogatásáról.

Szőnyi Benjámin (1761) Szőnyi Benjámin megjegyzése a keresztelésről a váci püspök egyházlátogatásának kapcsán.

Takács Imre Békés vármegye határozata a gyulai református templom építésével kapcsolatban.

Tomcsányi Kristóf (1796) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv Fábián János békési tanító ügyében.

Túri Dániel Mezőberény kéziratos története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Túri Dániel Mezőberényi református lelkészek névsora.

Túri Dániel Mezőberényi tanítók névsora.

Vidovich György (1792) Békésszentandrási reformátusok és evangélikusok betelepítésének története.

Vidács István (1779) Békésszentandrás lakosainak visszaemlékezése a felekezeti viszonyokról.

Váradi György (0000) Békés mezőváros tisztviselőinek és a református egyház alkalmazottainak díjlevelei.

Wenckheim József Feljegyzés I. Ferenc békési látogatásáról.

Zilahi János (1817) Zilahi János ügyével kapcsolatos vizsgálatok.

Újlaki János (1713) Újlaki Jánost és Balogi Gergelyt a békési egyházmegyébe ordinálják.

This list was generated on 2023. december 4. 09:44:01 CET.