Browse by Genre

  • Genre (744)
    • egyháztörténet (krónika) (76)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 76.

(1777) A Borossebesen szolgált lelkészek és tanítók névsora.

(1861) Békésszentandrási egyházközség története.

Egyháztörténeti feljegyzések a vésztői presbiteri jegyzőkönyv előzékén.

(1751) Egyháztörténeti feljegyzések és kurátori számadások a békési egyházközségben.

Krónika jellegű bejegyzések a vésztői anyakönyvben.

(1747) Történeti feljegyzések, és kurátori számadás a békési egyházközségben.

(1753) A Törő-féle felkelés menekültjei Csanád vármegyében.

(1696) A békési egyházmegyében beiktatott lelkészek névsora.

(1779) A békési rektorok összeírása.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

(1763) Öcsöd falu kérvénye Békés vármegyéhez református imaházának ügyében.

(1798) A rittbergi egyházközségben történt legfontosabb események feljegyzése.

A vésztői egyházközség története.

Andrássy Zsigmond (1724) Múltkutatás.

Barta József and Kállai József and Asztalos István (1791) Krónika jellegű feljegyzések a gyulavári gyülekezet anyakönyvében.

gróf Batthyány Ignác and Szentiványi Sámuel (1787) Visszaemlékezés és iratmásolat a kisperegi egyházközség eredetére.

Benicz István (1779) Tótkomlós lakosainak visszaemlékezése Békésszentandrás felekezeti viszonyaira.

Berei István A mezőberényi gyülekezet gondnokainak és egyházfiainak a névsora.

Bezúr Ferenc (1741) Bezúr Ferenc beszámolója az algyői templom történetéről.

Bezúr Ferenc (1753) Bezúr Ferenc tiszttartó összefoglalása az alföldi parasztmozgalomról.

Bálint István (1720) Emléktábla Hódmezővásárhelyen.

Békés város (1774) Békési reformátusok templomépítési kérelme.

Béládi István (1748) A szentesi református gyülekezet létrejötte.

Csók János (1864) Vésztői lelkészek névsora.

Delinger János (1840) Makói reformátusok vallásszabadságát biztosító oklevél másolata.

Ecsedy Gábor (1830) A história. Mi az?

Engl Antal (1756) Királyteleky Barbara áttérése.

Erdélyi József (1843) Vadászi egyházközség története.

Erdélyi Sámuel Vésztői lelkipásztorok és rektorok névsora.

Erdélyi Sámuel Vésztői református egyházközség története.

Fábry Jakab (1752) Pesti vallásügyi bizottság működésének emlékei.

Gyulai János (1742) Gyulai reformátusok templomépítése.

Gönczy Béla A vésztői református egyházközség története.

Izbéki István (1732) Csehó Gáspár öcsödi bíró egyházkövetése.

Kamocsay Imre (1760) Kamocsay Imre szolgabíró fogalmazványa a szentesi református tempolm történetéről.

Kamocsay Imre (1746) Katolikus ünnepek kihirdetése Csongrád vármegye református településein.

Kamocsay Imre (1745) Kormány Mihály családtörténete.

Kerekes Mihály (1824) Egyháztörténeti feljegyzések a borossebesi egyházközség anyakönyvében.

Kerekes Mihály (1824) Kerekes Mihály prédikátor bejegyzése a gyülekezeti éneklésről.

Khlosz Mátyás (1738) Reformátusok a Békés vármegyei pestis járványban.

Király Márton Az öcsödi gyülekezet iratkezelésével kapcsolatos feljegyzések a gyülekezet anyakönyvében.

Kiss András (1812) A békési egyházmegyében exmittált lelkészek esküszövegei, aláírásai.

Körözsy János and Pató Károly (1868) Erdőhegyi református egyház története.

Lábady Ádám (1744) Csongrád vármegye vizsgálata az algyői református gyülekezet múltjával kapcsolatban.

Márton Károly (1784) Feljegyzések a Horia és Kloska-féle parasztfelkelés eseményeiről.

Nagy Gáspár (1817) Történeti feljegyzések a bélzeréndi anyakönyvben.

Nagy István (1813) Nagy István városi jegyző visszaemlékezése szolgálati idejére.

Nagy József and Szentiványi Sámuel (1818) A kisperegi egyházközség története.

Németi (Némethy) János (1744) Az algyői templom katolikus eredetéről.

Patóh Károly (1784) Egyháztörténeti töredékek az erdőhegyi gyülekezet történetéről.

Pozsonyi Ferenc and Tarnay János (1839) Makói református emberek tanúvallomása a város okleveleivel kapcsolatban.

ifj. Rudnyánszky József and id. Rudnyánszky József (1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

Skolka András (1846) Mezőberény kéziratos latin nyelvű története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Somogyi Lajos (1861) Battonyai egyházközség krónikája.

Sporer János (1724) Istenkáromlás Gyulán.

Szentiványi Sámuel (1794) Feljegyzés a kisperegi anyakönyv megcsonkításáról.

Szigethi István (1774) A szentesi református gyülekezet története a szentesi Szent Anna Plébánia historia domusában.

Szikszai György (1732) Békési egyházközség és mezőváros összeírása.

Szikszai György (1758) Egyháztörténeti feljegyzések a békési egyházközségben.

Szikszai György (1734) Egyháztörténeti feljegyzések és presbiteri gyűlések határozatai a békési egyházközségben.

Szilágyi Molnár József and Kerekes Mihály and Kováts József (1826) A borossebesi gyülekezet lelkészeinek névsora.

Szirbik Miklós (1713) Makói rektorok névsora.

Szirbik Miklós and Szöllősi Antal (1675) Makói lelkipásztorok névsora.

Szőnyi Benjámin (1782) Az algyői gyülekezet elpusztulásának vázlatos ismertetése.

Szőnyi Benjámin (1753) A Pető-féle lázadás története.

Szőnyi Benjámin (1753) Posztós János református halálraítélt áttérítési kísérletének története.

Szőnyi Benjámin (1768) A hódmezővásárhelyi református egyház története.

Tóth Dániel (1855) Egyháztörténeti bejegyzések a battonyai egyházközség jegyzőkönyvében.

Túri Dániel Mezőberény kéziratos története a mezőberényi református gyülekezet omniáriumában.

Túri Dániel Mezőberényi református lelkészek névsora.

Túri Dániel Mezőberényi tanítók névsora.

Vidovich György (1792) Békésszentandrási reformátusok és evangélikusok betelepítésének története.

Vidács István (1779) Békésszentandrás lakosainak visszaemlékezése a felekezeti viszonyokról.

Vincze Imre and Návay Mihály and Sarkadi Mihály and Vajda József (1841) Vincze Imre makói főbíró levele Návay Mihályhoz Makó történetével foglalkozó iratok tárgyában.

Vörös Mihály (1812) Kapitány Sárvári Jánosnak és Támát török kiss asszonynak szárazon és tengeren esett története.

Öcsöd falu (1774) Öcsöd földrajzi leírása és benépesítése.

This list was generated on 2024. július 25. 08:14:05 CEST.