Browse by Source Document

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 278.

Békés vármegye felirata a helytartótanácshoz az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

Helytartótanácsi határozat a szentesi templom ügyében.

Hódmezővásárhelyi reformátusok védekezése a váci püspök vádjai ellen.

Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szentesi reformátusok felirata a helytartótanácshoz templomuk ügyében.

Váci egyházmegye felirata a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

Váci püspök levele a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

A gyomai református templom bővítésével kapcsolatos folyamodvány.

A reformáció 300. évfordulója alkalmából a békési egyházmegye gyülekezeteiben feltehetően elmondott hálaadás.

A szentesi reformátusok levele a váci püspökhöz.

(1751) Algyői menekültek autográf összeírása.

(1751) Algyői református lakosok fogalmazványa.

(1750) Az algyői reformátusok panasza Bezúr Ferenc ellen.

(1813) Buzdor József és Nagy Gábor tanítók elleni panaszok.

(1788) Békéssámsoni református szórvány gondozása, és jelentés a lieblingi reformátusokról.

(1770) Csanád vármegye kimutatása a területén élő reformátusokról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1771) Hódmezővásárhely tanácsának levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1737) Hódmezővásárhelyi reformátusok levele gróf Károlyi Sándorhoz.

(1794) Jánki György köröstarcsai rektor egyházfegyelmi ügye.

(1752) Kecskemét városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1723) Kecskeméti Bedoly[?] Istvánt vásárhelyi lelkésznek ajánlják.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

(1752) Miskolc városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1799) Vass Gábor dobozi lánytanító ügyében beadott instantia.

(1762) Vásárhely tanácsának kérvénye Károlyi Antalhoz.

(1780) Vésztő község elöljáróságának panaszlevele Barta József lelkész ellen.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

(1763) Öcsöd falu kérvénye Békés vármegyéhez református imaházának ügyében.

(1788) A gyomai elöljáróság tiltakozása a normális iskolákra vonatkozó hatósági intézkedések ellen.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1766) A hódmezővásárhelyi református iskola beszámolója a vármegye számára.

(1782) A katolikus ünnepek megünneplésének problémája Békésen.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

(1809) A református és katolikus papok közös kérvénye Hódmezővásárhely tanácsához fizetésük ügyében. Másolat.

A vásárhelyi egyház kérvénye új templom építése ügyében.

Althann, gróf Mihály Frigyes A váci püspök nézeteltérése a hódmezővásárhelyi reformátusokkal.

Angyal, József Angyal József felhívja a békési egyházmegye képviselőit, hogy vegyenek részt a budai zsinaton.

Angyal, József (1788) Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék a gyomai református iskolák tanítóinak ügyében. Másolat.

Asztalos, Dániel (1732) Asztalos Dániel kötelezvénye a hódmezővásárhelyi Ótemplom asztalos munkáiról.

Balassa, Pál and Barinay, László (1746) Balassa Pál és Barinay László tanácsos jelentése a Komlós faluba újonnan betelepült evangélikus vallású lakosok vallásgyakorlatával kapcsolatban.

Balog, Mihály (1756) Balog Mihály kántor kötelezvénye.

Balogh, László (1761) Helytartótanácsi leirat a szentesi reformátusok stólafizetési kötelességéről.

Barkó, Mihály (0000) Adatok bánsági református kertészközségekről.

Barta, Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Batthyány, Lajos (1735) Batthyány Lajos és Végh Péter beszámolója VI. Károly számára a váradi püspökségben élő protestánsok és ortodoxok vallásgyakorlási szokásairól és jogairól.

Bekesi, Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Benedek, Mihály (1818) Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak.

Benedek, Mihály (1808) Mezőberényi gyülekezet levele Benedek Mihályhoz.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Beregszászi, Benjámin (1819) Beregszászi Benjámin békési tanító feleségét nemi betegségek terjesztésével vádolják.

Beregszászi, Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Berzétey, István (1772) Felségfolyamodvány Gyoma templomának ügyében.

Berényi, báró Zsigmond József (1735) Protestáns gyülekezetek megemlítése és az akatolikusok jogállása a váradi püspökségről készült összeírásban.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bezúr, Ferenc (1752) Bezúr Ferenc levele Károlyi Ferenchez.

Bezúr, Ferenc (1750) Bezúr Ferenc levele Károlyi Ferenchez. Másolat.

Bezúr, Ferenc (1753) Bezúr Ferenc tiszttartó összefoglalása az alföldi parasztmozgalomról.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Boros, István (1805) Boros István levele Benedek Mihályhoz.

Budai, Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Buzdor, József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Buzdor, József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Békési, Pál (0000) Békési Pál levele Juhász István esperesnek.

Bíró, Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály and Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Börtsök, István (1812) Börtsök István békési tanító beszámolója istállója felgyújtásáról.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Csongrád, vármegye (1745) Csongrád vármegye beszámolója a váci püspök számára a szentesi református templomról. Másolat.

Csongrád, vármegye (1746) Csongrád vármegye jelentése a helytartótanács felé a szentesi templomról.

Császár, József (1807) Császár József levele Benedek Mihályhoz.

Csók, János (1864) Vésztői lelkészek névsora.

Czapfalvi, János Czapfalvi János gyulavári tanító egyházfegyelmi vétségei.

Czégényi, József (1817) Czégényi József vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Debreceni, János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Dobsa, Ferenc Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkész anyagi helyzetével kapcsolatos panaszai és a világiakkal folytatott harca.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Domokos, Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos, Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Domokos, Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Domokos, Lőrinc (1797) Tábori lelkészekkel kapcsolatos határozatok a békési egyházmegyében.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Eberle, Christian (1804) A lieblingi egyház beadványa anyaegyházközséggé szervezésének ügyében.

Ecsedi, Gábor (1818) Vallási villongások Gyulán.

Engelhardt, ? (1802) Engelhardt zászlótartó beadványa debeljácsai egyház ügyében.

Engl, Antal (1768) Gyoroki református templom felújításával kapcsolatos kérvények.

Engl, Antal (1760) A csanádi püspök levele a makói és szentesi református templomok ügyében.

Erdélyi, Sámuel (1768) Erdélyi Sámuel panasza Szikszai György ellen.

Erdődy, gróf György (1751) Algyőgyi reformátusok kérvénye Erdődy Györgyhöz és a menekült algyőiek összeírása.

Erdődy, gróf György (1751) Erdődy György levele Károlyi Ferencnek.

Erdődy, górf György and Barinay, László and Győry, radványi Ferenc (1754) Erdődy György összefoglalója Földesi György csanyteleki tanító ügyéről.

Eszterházy, gróf Károly (1761) Békéssámsoni reformátusokat a hódmezővásárhelyi plébániához csatolják.

Falkenstein, liber baro Adalbert (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Falkenstein, báró Adalbert (Béla) (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, gróf György and Preszeker, Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Fodor, Nánási Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Fábián, János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián, János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Füredi, Mihály (1749) Füredi Mihály és Török Mihály közötti nézeteltérésről értesítik Károlyi Ferencet.

Füredi, Sándor (1770) Füredi Sámuel levele a Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek.

Gangó, Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Glöckner, Jakob (1820) Glöckner Jakab lieblingi lelkész levele Juhász István esperesnek.

Gyarmathi, Ferenc and Csáky, József and Skerlecz, Ferenc and Fodor, József (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

Gysin, Johann (1817) Johann Gysin prédikátornak a superintendenshez írott levele, melyben jelenti, hogy állást Galíciában elfoglalta és hogy ordinálták.

Halmi, István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

Harruckern, báró Ferenc Harruckern Ferenc levele a szentesi templom ügyében.

Harruckern, báró Ferenc Harruckern Ferenc levele a váci püspöknek.

Horváth, Fortunatus (1753) A szegedi minoriták jelentése Földesi György református tanító ügyében.

Hunyadi, Ferenc (0000) Hunyadi Ferenc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Hunyadi, Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1808) Juhász István levele Gál András egyházkerületi főjegyzőhöz.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István A békési egyházmegye panaszai Péchy Imre egyházkerületi főgondnok munkájával szemben.

Kabai, János (1778) Borossebesi gyülekezet level Piskárkosi Szilágyi Sámuelhez.

Kamocsay, Imre (1748) Deninger Jakab keresztgyalázása.

Kazay, Mihály (1817) Kazay Mihály vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Keczeli, Sándor (1820) Keczeli Sándor levele Benedek Mihályhoz.

Keglevichné Koháry, gróf Borbála (1716) Algyő falu birtokosai.

Keglevits, József A plébániáknak a református gyülekezetek felett gyakorolt jogai a nagyváradi püspökségben. Másolat.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, Bálint (1816) Egyházlátogatás a bánsági református egyházközségekben.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis, János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kis Molnár, István (1751) Kis Molnár István algyői lakos panasza.

Kiss, András (1790) Kiss András vásárhelyi lelkész panaszlevele Nyéki József ellen.

Koller, József (1724) Hódmezővásárhelyiek vallásszabadságot kérnek a Károlyiaktól.

Konzisztórium, Vác (1753) A váci konzisztórium összefoglalója a helytartótanács számára Földesi György református tanító ügyében.

Kristó, Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kubik, József and Balogh, Ferenc (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Lajos (1816) Kuthi Lajos gyulai prédikátor védekezése az ellene felmerült vádakkal szemben.

Kuthi, Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

Kuthi, Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi, Ádám (1807) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz.

Kuthi, Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz.

Kuthi, Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz a mezőberényi és debeljácsai lelkészválasztás ügyében.

Kuthi, Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz két prédikátorválasztás ügyében.

Kuthi, Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi, Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kuthi, Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Kádár, István (1790) Molnár János mezőberényi lelkész elleni panaszok.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Kállai, József (1785) Áttérési problémák Feketegyarmaton.

Károlyi, gr. Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

Károlyi, gróf Antal Keltezés és aláírás nélküli levél a vásárhelyiekhez.

Károlyi, gr. Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

Károlyi, gr. Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

Károlyi, gr. Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Károlyi, gr. Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

Károlyi, gróf Sándor (1722) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Károlyi, gróf Sándor (1723) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Kölesdi, István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Lendvai, János (1807) Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek.

Liptsei, Sámuel (1812) Börtsök István békési tanító elleni gyújtogatás története.

Marjalaky, Dániel (1788) Marjalaky Dániel levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Mocsi, Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Mária, Terézia Mária Terézia levele Harrucken Ferencnek. Másolat.

Nemes, István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Németi, Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

Németi (Némethy), János (1752) A mindszenti plébános beszámolója a Hódmezővásárhelyen történt vallási lázongásról.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál, András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Olcsvai Gál, Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

Oltsvai Gál, András (1769) Oltsvai Gál András levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Patkó, András (1792) Patkó András esküdt levele Hódmezővásárhely tanácsához.

Peremartoni Ferencné Gaál, Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

Piskárkosi Szilágyi, Sámuel (1749) Piskárkosi Szilágyi Sámuel levele a vásárhelyi egyházközséghez.

Plattschleger, Joann Joseph (1751) A váci konzisztórium határozata Lévay András és Enyedy Sára református lakosok ügyében.

Posztos, István (1752) Halára ítélt református rekatolizálása.

Psikárkosi Szilágyi, Sámuel (1775) Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök levele Szőnyi Benjámin esperesnek.

Pásztohai, János (1792) Pásztohai János békési rektor levele Hunyadi Fernc püspökhöz.

Raynald, herceg Bélzerénd falu kiváltságlevele.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Rudnyánszky, báró József (0000) Báró Rudnyánszky József földet ajándékoz Csanki István békésszentandrási református jobbágynak.

Rudnyánszky, báró József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

Rudnyánszky, ifj. József and Rudnyánszky, id. József (1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

Révay, liber baro Adalbert (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Saator, János Református-katolikus ellentétek Békésszentandráson.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Saator, János (1803) Saator János levele Vecsei Sámuelhez.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Schlick, Lipót (1721) Schlick Lipót levele a hódmezővásárhelyi egyház helyzetéről.

Segesvári, István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sipos, József (1820) Orosz Erzsébet felekezetváltása.

Sipos, József Sipos József békési lelkész kifogásai az egyházkerület átalakításával kapcsolatban.

Sipos, József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Sipos, József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos, József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Stanislavich, Miklós (1749) Nagyzeréndi református templom rövid ismertetése.

Stanislavich, Miklós (1741) Stanislavich Miklós levele Károlyi Sándorhoz.

Szabó, öreg János Gyulavári egyházközség díjlevelei.

Szappanos, Mihály (1775) Szappanos Mihály békési lelkipásztor és egyházmegyei jegyző levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szathmári Paksi, István (1786) Szathmári Paksi István levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szendrei, János (1800) Marjalaky Dániel és Bak János elleni panaszok.

Szentiványi, Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a békési egyházmegyéről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a magyarittebei templom építésének és Hunyadi Ferenc püspök halálának ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a vizitáció megkezdéséről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai, György (1766) Füredi Mihály esperes lemondása.

Szikszai, György Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

Szilágyi, öreg Mihály (1814) Gyomai templom építése.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Szántó, János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Szántó, János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Szántó, János (1817) Szántó János táblabíró jelentése a lieblingi egyházról.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Sződényi Nagy, József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor fogalmazványa.

Szőke, István (1774) Szőke István gyulai lelkipásztor levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1782) Az algyői gyülekezet elpusztulásának vázlatos ismertetése.

Szőnyi, Benjámin A Békési Református Egyházmegye észrevételei az egyházközségek összeírásával kapcsolatban.

Szőnyi, Benjámin (1784) Esperesi utasítások a békési egyházmegye gyülekezetei számára az uralkodó által elrendelt összeírással kapcsolatban.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi, Benjámin (1793) Szőnyi Benjámin levele Hunyadi Ferenchez az esperesi hivatal ügyében.

Szőnyi, Benjámin (1787) Szőnyi Benjámin levele Károlyi Antalhoz.

Szőnyi, Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (1766) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Szőke István ügyében.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levelei Sinai Miklóshoz.

Szőnyi, Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi, Benjámin (1758) Szőnyi Benjámin és Füredi Mihály levele a Károlyi családhoz.

Szőnyi, Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Szőnyi, Benjámin (1789) A kisperegi egyházközség bizonytalan helyzetéről.

Szőnyi, Benjámin and Füredi, Mihály (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Sánta, Ferenc (1817) Sánta Ferenc gondnok ismerteti Kuthi Lajos prédikátor elleni vádakat.

Tar, János (1814) Tar János köröstarcsai lelkipásztor viszálya Szakáll Ferenccel.

Tar, János (1814) Tar János levele Benedek Mihályhoz.

Tomcsányi, Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Ujjvárosy, Mihály (1820) A borossebesi iskola működési problémái.

Vetsei, György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Végh-Veresmarti, Sámuel (1798) Lieblingi és rittbergi lelkészi és kántori állás megszervezése.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Zilahi, János (1817) Kuthi Lajos gyulai prédikátor egyházfegyelmi vétségérül kivizsgálási jelentés.

Zilahi, János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zombath, Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

Úri, Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

This list was generated on 2021. December 2. 07:56:00 CET.