Browse by Source Document

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 286.

Békés vármegye felirata a helytartótanácshoz az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

Helytartótanácsi határozat a szentesi templom ügyében.

Hódmezővásárhelyi reformátusok védekezése a váci püspök vádjai ellen.

Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szentesi reformátusok felirata a helytartótanácshoz templomuk ügyében.

Váci egyházmegye felirata a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

Váci püspök levele a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

A gyomai református templom bővítésével kapcsolatos folyamodvány.

A reformáció 300. évfordulója alkalmából a békési egyházmegye gyülekezeteiben feltehetően elmondott hálaadás.

A szentesi reformátusok levele a váci püspökhöz.

(1751) Algyői menekültek autográf összeírása.

(1751) Algyői református lakosok fogalmazványa.

(1750) Az algyői reformátusok panasza Bezúr Ferenc ellen.

(1813) Buzdor József és Nagy Gábor tanítók elleni panaszok.

(1788) Békéssámsoni református szórvány gondozása, és jelentés a lieblingi reformátusokról.

(1770) Csanád vármegye kimutatása a területén élő reformátusokról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1771) Hódmezővásárhely tanácsának levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1737) Hódmezővásárhelyi reformátusok levele gróf Károlyi Sándorhoz.

(1794) Jánki György köröstarcsai rektor egyházfegyelmi ügye.

(1752) Kecskemét városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1723) Kecskeméti Bedoly[?] Istvánt vásárhelyi lelkésznek ajánlják.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

(1752) Miskolc városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1753) A Törő-féle felkelés menekültjei Csanád vármegyében.

(1799) Vass Gábor dobozi lánytanító ügyében beadott instantia.

(1762) Vásárhely tanácsának kérvénye Károlyi Antalhoz.

(1780) Vésztő község elöljáróságának panaszlevele Barta József lelkész ellen.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

(1763) Öcsöd falu kérvénye Békés vármegyéhez református imaházának ügyében.

(1788) A gyomai elöljáróság tiltakozása a normális iskolákra vonatkozó hatósági intézkedések ellen.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1766) A hódmezővásárhelyi református iskola beszámolója a vármegye számára.

(1782) A katolikus ünnepek megünneplésének problémája Békésen.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

(1809) A református és katolikus papok közös kérvénye Hódmezővásárhely tanácsához fizetésük ügyében. Másolat.

A vásárhelyi egyház kérvénye új templom építése ügyében.

gróf Althann Mihály Frigyes A váci püspök nézeteltérése a hódmezővásárhelyi reformátusokkal.

Andrássy Zsigmond (1724) Múltkutatás.

Angyal József Angyal József felhívja a békési egyházmegye képviselőit, hogy vegyenek részt a budai zsinaton.

Angyal József (1788) Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék a gyomai református iskolák tanítóinak ügyében. Másolat.

Asztalos Dániel (1732) Asztalos Dániel kötelezvénye a hódmezővásárhelyi Ótemplom asztalos munkáiról.

Balassa Pál and Barinay László (1746) Balassa Pál és Barinay László tanácsos jelentése a Komlós faluba újonnan betelepült evangélikus vallású lakosok vallásgyakorlatával kapcsolatban.

Balog Mihály (1756) Balog Mihály kántor kötelezvénye.

Balogh László (1761) Helytartótanácsi leirat a szentesi reformátusok stólafizetési kötelességéről.

Barkó Mihály (0000) Adatok bánsági református kertészközségekről.

Barta Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Batthyány Lajos (1735) Batthyány Lajos és Végh Péter beszámolója VI. Károly számára a váradi püspökségben élő protestánsok és ortodoxok vallásgyakorlási szokásairól és jogairól.

Bekesi Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Benedek Mihály (1818) Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak.

Benedek Mihály (1808) Mezőberényi gyülekezet levele Benedek Mihályhoz.

Bereczk Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Beregszászi Benjámin (1819) Beregszászi Benjámin békési tanító feleségét nemi betegségek terjesztésével vádolják.

Beregszászi Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Berzétey István (1772) Felségfolyamodvány Gyoma templomának ügyében.

báró Berényi Zsigmond József and Okolicsányi László and Jány Pál and Nedeczky Károly (1735) Protestáns gyülekezetek megemlítése és az akatolikusok jogállása a váradi püspökségről készült összeírásban.

Bessenyei Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bezúr Ferenc (1741) Bezúr Ferenc beszámolója az algyői templom történetéről.

Bezúr Ferenc (1752) Bezúr Ferenc levele Károlyi Ferenchez.

Bezúr Ferenc (1750) Bezúr Ferenc levele Károlyi Ferenchez. Másolat.

Bezúr Ferenc (1753) Bezúr Ferenc tiszttartó összefoglalása az alföldi parasztmozgalomról.

Bodonyi Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Boros István (1805) Boros István levele Benedek Mihályhoz.

Budai Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Buzdor József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Buzdor József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Békési Pál (0000) Békési Pál levele Juhász István esperesnek.

Bíró Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Bíró Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró Mihály and Borka István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Börtsök István (1812) Börtsök István békési tanító beszámolója istállója felgyújtásáról.

Csató Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Csongrád vármegye (1745) Csongrád vármegye beszámolója a váci püspök számára a szentesi református templomról. Másolat.

Csongrád vármegye (1746) Csongrád vármegye jelentése a helytartótanács felé a szentesi templomról.

Császár József (1807) Császár József levele Benedek Mihályhoz.

Csók János (1864) Vésztői lelkészek névsora.

Czapfalvi János Czapfalvi János gyulavári tanító egyházfegyelmi vétségei.

Czégényi József (1817) Czégényi József vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Debreceni János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Dobsa Ferenc Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkész anyagi helyzetével kapcsolatos panaszai és a világiakkal folytatott harca.

Domokos Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Domokos Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Domokos Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Domokos Lőrinc (1797) Tábori lelkészekkel kapcsolatos határozatok a békési egyházmegyében.

Dömény János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Eberle Christian (1804) A lieblingi egyház beadványa anyaegyházközséggé szervezésének ügyében.

Ecsedi Gábor (1818) Vallási villongások Gyulán.

Engelhardt ? (1802) Engelhardt zászlótartó beadványa debeljácsai egyház ügyében.

Engl Antal (1768) Gyoroki református templom felújításával kapcsolatos kérvények.

Engl Antal (1760) A csanádi püspök levele a makói és szentesi református templomok ügyében.

Erdélyi Sámuel (1768) Erdélyi Sámuel panasza Szikszai György ellen.

gróf Erdődy György (1751) Algyői reformátusok kérvénye Erdődy Györgyhöz és a menekült algyőiek összeírása.

gróf Erdődy György (1751) Erdődy György levele Károlyi Ferencnek.

górf Erdődy György and Barinay László and radványi Győry Ferenc (1754) Erdődy György összefoglalója Földesi György csanyteleki tanító ügyéről.

gróf Eszterházy Károly (1761) Békéssámsoni reformátusokat a hódmezővásárhelyi plébániához csatolják.

liber baro Falkenstein Adalbert (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

báró Falkenstein Adalbert (Béla) (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Fejérváry József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

gróf Fekete György and Preszeker Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Nánási Fodor Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Fábián János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Fábry Jakab (1752) Pesti vallásügyi bizottság működésének emlékei.

Fáy Ferenc (1787) Katolikus tiltakozás a békésszentandrási reformátusok templomépítése ellen.

Földvári József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Füredi Mihály (1749) Füredi Mihály és Török Mihály közötti nézeteltérésről értesítik Károlyi Ferencet.

Füredi Sándor (1770) Füredi Sámuel levele a Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek.

Gangó Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gaál István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Glöckner Jakob (1820) Glöckner Jakab lieblingi lelkész levele Juhász István esperesnek.

Gyarmathi Ferenc and Csáky József and Skerlecz Ferenc and Fodor József (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

Gysin Johann (1817) Johann Gysin prédikátornak a superintendenshez írott levele, melyben jelenti, hogy állást Galíciában elfoglalta és hogy ordinálták.

Halmi István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

báró Harruckern Ferenc Harruckern Ferenc levele a szentesi templom ügyében.

báró Harruckern Ferenc Harruckern Ferenc levele a váci püspöknek.

Horváth Fortunatus (1753) A szegedi minoriták jelentése Földesi György református tanító ügyében.

Hunyadi Ferenc (0000) Hunyadi Ferenc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Hunyadi Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Juhász István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász István (1808) Juhász István levele Gál András egyházkerületi főjegyzőhöz.

Juhász István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász István A békési egyházmegye panaszai Péchy Imre egyházkerületi főgondnok munkájával szemben.

Kabai János (1778) Borossebesi gyülekezet level Piskárkosi Szilágyi Sámuelhez.

Kamocsay Imre (1748) Deninger Jakab keresztgyalázása.

Kazay Mihály (1817) Kazay Mihály vádjai Kuthi Lajos prédikátor ellen.

Keczeli Sándor (1820) Keczeli Sándor levele Benedek Mihályhoz.

gróf Keglevichné Koháry Borbála (1716) Algyő falu birtokosai.

Keglevits József A plébániáknak a református gyülekezetek felett gyakorolt jogai a nagyváradi püspökségben. Másolat.

Király Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis Bálint (1816) Egyházlátogatás a bánsági református egyházközségekben.

Kis Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Kis Molnár István (1751) Kis Molnár István algyői lakos panasza.

Kiss András (1790) Kiss András vásárhelyi lelkész panaszlevele Nyéki József ellen.

Koller József (1724) Hódmezővásárhelyiek vallásszabadságot kérnek a Károlyiaktól.

Konzisztórium Vác (1753) A váci konzisztórium összefoglalója a helytartótanács számára Földesi György református tanító ügyében.

Kristó Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kubik József and Balogh Ferenc (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi Lajos (1816) Kuthi Lajos gyulai prédikátor védekezése az ellene felmerült vádakkal szemben.

Kuthi Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

Kuthi Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi Ádám (1807) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz.

Kuthi Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz.

Kuthi Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz a mezőberényi és debeljácsai lelkészválasztás ügyében.

Kuthi Ádám (1808) Kuthi Ádám levele Benedek Mihályhoz két prédikátorválasztás ügyében.

Kuthi Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kuthi Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Kádár István (1790) Molnár János mezőberényi lelkész elleni panaszok.

Kállai István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Kállai József (1785) Áttérési problémák Feketegyarmaton.

gr. Károlyi Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

gróf Károlyi Antal Keltezés és aláírás nélküli levél a vásárhelyiekhez.

gr. Károlyi Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

gr. Károlyi Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

gr. Károlyi Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

gr. Károlyi Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

gr. Károlyi Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

gróf Károlyi Sándor (1722) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

gróf Károlyi Sándor (1723) Károlyi Sándor szerződése a vásárhelyiekkel.

Kölesdi István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Lendvai János (1807) Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek.

Lendvai János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Liptsei Sámuel (1812) Börtsök István békési tanító elleni gyújtogatás története.

Marjalaky Dániel (1788) Marjalaky Dániel levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Mocsi Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Molnár András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Mária Terézia Mária Terézia levele Harrucken Ferencnek. Másolat.

Nemes István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nitzky Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Németi Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

Németi (Némethy) János (1744) Az algyői templom katolikus eredetéről.

Németi (Némethy) János (1752) A mindszenti plébános beszámolója a Hódmezővásárhelyen történt vallási lázongásról.

Olcsai András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Olcsvai Gál Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

Oltsvai Gál András (1769) Oltsvai Gál András levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Papi Kováts Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Patkó András (1792) Patkó András esküdt levele Hódmezővásárhely tanácsához.

Peremartoni Ferencné Gaál Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

Piskárkosi Szilágyi Sámuel (1749) Piskárkosi Szilágyi Sámuel levele a vásárhelyi egyházközséghez.

Plattschleger Joann Joseph (1751) A váci konzisztórium határozata Lévay András és Enyedy Sára református lakosok ügyében.

Posztos István (1752) Halára ítélt református rekatolizálása.

Psikárkosi Szilágyi Sámuel (1775) Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök levele Szőnyi Benjámin esperesnek.

Pásztohai János (1792) Pásztohai János békési rektor levele Hunyadi Fernc püspökhöz.

herceg Raynald Bélzerénd falu kiváltságlevele.

Rhédei Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

báró Rudnyánszky József (0000) Báró Rudnyánszky József földet ajándékoz Csanki István békésszentandrási református jobbágynak.

báró Rudnyánszky József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

ifj. Rudnyánszky József and id. Rudnyánszky József (1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

liber baro Révay Albert and Fabiánkovics György and Pehm András (1733) Református gyülekezetek megemlítése a csanádi püspökség lelkészpénztári iratai között.

Saator János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Saator János Református-katolikus ellentétek Békésszentandráson.

Saator János (1803) Saator János levele Vecsei Sámuelhez.

Saator János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Schlick Lipót (1721) Schlick Lipót levele a hódmezővásárhelyi egyház helyzetéről.

Segesvári István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Sinai Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sinai Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sipos József (1820) Orosz Erzsébet felekezetváltása.

Sipos József Sipos József békési lelkész kifogásai az egyházkerület átalakításával kapcsolatban.

Sipos József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Sipos József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Stanislavich Miklós (1749) Nagyzeréndi református templom rövid ismertetése.

Stanislavich Miklós (1741) Stanislavich Miklós levele Károlyi Sándorhoz.

öreg Szabó János Gyulavári egyházközség díjlevelei.

Szappanos Mihály (1775) Szappanos Mihály békési lelkipásztor és egyházmegyei jegyző levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szathmári Paksi István (1786) Szathmári Paksi István levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szathmári Paksi István and Hunyadi Ferenc (1786) Egyházlátogatási jegyzőkönyv tervezete.

Szemerei István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szendrei János (1800) Marjalaky Dániel és Bak János elleni panaszok.

Szentiványi Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a békési egyházmegyéről.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a magyarittebei templom építésének és Hunyadi Ferenc püspök halálának ügyében.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a vizitáció megkezdéséről.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai György (1766) Füredi Mihály esperes lemondása.

Szikszai György Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szikszai György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szikszai György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

öreg Szilágyi Mihály (1814) Gyomai templom építése.

Szimonidész János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Szántó János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Szántó János (1817) Szántó János ügyész jelentése a lieblingi egyházról.

Szántó János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Széplaki János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Sződényi Nagy József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor fogalmazványa.

Szőke István (1774) Szőke István gyulai lelkipásztor levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi Benjámin (1782) Az algyői gyülekezet elpusztulásának vázlatos ismertetése.

Szőnyi Benjámin A Békési Református Egyházmegye észrevételei az egyházközségek összeírásával kapcsolatban.

Szőnyi Benjámin (1784) Esperesi utasítások a békési egyházmegye gyülekezetei számára az uralkodó által elrendelt összeírással kapcsolatban.

Szőnyi Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi Benjámin (1793) Szőnyi Benjámin levele Hunyadi Ferenchez az esperesi hivatal ügyében.

Szőnyi Benjámin (1787) Szőnyi Benjámin levele Károlyi Antalhoz.

Szőnyi Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (1766) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Szőke István ügyében.

Szőnyi Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levelei Sinai Miklóshoz.

Szőnyi Benjámin (1758) Szőnyi Benjámin és Füredi Mihály levele a Károlyi családhoz.

Szőnyi Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Szőnyi Benjámin (1789) A kisperegi egyházközség bizonytalan helyzetéről.

Szőnyi Benjámin and Füredi Mihály (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Sánta Ferenc (1817) Sánta Ferenc gondnok ismerteti Kuthi Lajos prédikátor elleni vádakat.

Tar János (1814) Tar János köröstarcsai lelkipásztor viszálya Szakáll Ferenccel.

Tar János (1814) Tar János levele Benedek Mihályhoz.

Tomcsányi Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tóth Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Ujjvárosy Mihály (1820) A borossebesi iskola működési problémái.

Vetsei György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Vincze Imre and Návay Mihály and Sarkadi Mihály and Vajda József (1841) Vincze Imre makói főbíró levele Návay Mihályhoz Makó történetével foglalkozó iratok tárgyában.

Végh-Veresmarti Sámuel (1798) Lieblingi és rittbergi lelkészi és kántori állás megszervezése.

Víg János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Zilahi János (1817) Kuthi Lajos gyulai prédikátor egyházfegyelmi vétségérül kivizsgálási jelentés.

Zilahi János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zombath Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

Úri Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

This list was generated on 2024. április 12. 17:16:36 CEST.