Browse by Source Document

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 146.

(1813) Buzdor József és Nagy Gábor tanítók elleni panaszok.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1737) Hódmezővásárhelyi reformátusok levele gróf Károlyi Sándorhoz.

(1752) Kecskemét városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

(1752) Miskolc városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1780) Vésztő község elöljáróságának panaszlevele Barta József lelkész ellen.

(1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

(1788) A gyomai elöljáróság tiltakozása a normális iskolákra vonatkozó hatósági intézkedések ellen.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

A vásárhelyi egyház kérvénye új templom építése ügyében.

Angyal, József (1788) Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék a gyomai református iskolák tanítóinak ügyében. Másolat.

Barta, Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Bekesi, Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Benedek, Mihály (1818) Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Beregszászi, Benjámin (1819) Beregszászi Benjámin békési tanító feleségét nemi betegségek terjesztésével vádolják.

Beregszászi, Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Budai, Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Buzdor, József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Buzdor, József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Bíró, Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály and Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Börtsök, István (1812) Börtsök István békési tanító beszámolója istállója felgyújtásáról.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Debreceni, János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Domokos, Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos, Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Domokos, Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Eberle, Christian (1804) A lieblingi egyház beadványa anyaegyházközséggé szervezésének ügyében.

Engelhardt, ? (1802) Engelhardt zászlótartó beadványa debeljácsai egyház ügyében.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, gróf György and Preszeker, Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Fodor, Nánási Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Fábián, János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián, János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gangó, Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Glöckner, Jakob (1820) Glöckner Jakab lieblingi lelkész levele Juhász István esperesnek.

Gyarmathi, Ferenc (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

Halmi, István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

Hunyadi, Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, Bálint (1816) Egyházlátogatás a bánsági református egyházközségekben.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis, János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Koller, József (1724) Hódmezővásárhelyiek vallásszabadságot kérnek a Károlyiaktól.

Kristó, Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kubik, József (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi, Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi, Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kuthi, Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Károlyi, gr. Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

Károlyi, gr. Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

Károlyi, gr. Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

Károlyi, gr. Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Károlyi, gr. Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

Kölesdi, István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Kúthi, Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Lendvai, János (1807) Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek.

Liptsei, Sámuel (1812) Börtsök István békési tanító elleni gyújtogatás története.

Mocsi, Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Nemes, István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Németi, Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál, András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Olcsvai Gál, Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

Oltsvai Gál, András (1769) Oltsvai Gál András levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Peremartoni Ferencné Gaál, Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

Psikárkosi Szilágyi, Sámuel (1775) Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök levele Szőnyi Benjámin esperesnek.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Rudnyánszky, báró József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Segesvári, István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Sipos, József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Sipos, József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos, József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szappanos, Mihály (1775) Szappanos Mihály békési lelkipásztor és egyházmegyei jegyző levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szentiványi, Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a békési egyházmegyéről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Szántó, János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Szántó, János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Szántó, János (1817) Szántó János táblabíró jelentése a lieblingi egyházról.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi, Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi, Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi, Benjámin (1758) Szőnyi Benjámin és Füredi Mihály levele a Károlyi családhoz.

Szőnyi, Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Tomcsányi, Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Ujjvárosy, Mihály (1820) A borossebesi iskola működési problémái.

Vetsei, György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Zilahi, János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zombath, Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

Úri, Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

This list was generated on 2019. August 21. 22:35:29 CEST.