Tallózás forrásdokumentum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: csoportosítás nélkül | Szerző | Mű típusa
Találatok száma ezen a szinten: 116.

(1813) Buzdor József és Nagy Gábor tanítók elleni panaszok.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1737) Hódmezővásárhelyi reformátusok levele gróf Károlyi Sándorhoz.

(1752) Kecskemét városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

(1752) Miskolc városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1780) Vésztő község elöljáróságának panaszlevele Barta József lelkész ellen.

(1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

(1788) A gyomai elöljáróság tiltakozása a normális iskolákra vonatkozó hatósági intézkedések ellen.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

(0000) A vásárhelyi egyház kérvénye új templom építése ügyében.

Angyal, József (1788) Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék a gyomai református iskolák tanítóinak ügyében. Másolat.

Bekesi, Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Benedek, Mihály (1818) Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Buzdor, József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Buzdor, József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Bíró, Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály és Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Debreceni, János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Eberle, Christian (1804) A lieblingi egyház beadványa anyaegyházközséggé szervezésének ügyében.

Engelhardt, ? (1802) Engelhardt zászlótartó beadványa debeljácsai egyház ügyében.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, György (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Fodor, Nánási Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gangó, Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Glöckner, Jakob (1820) Glöckner Jakab lieblingi lelkész levele Juhász István esperesnek.

Halmi, István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis, János (0000) Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Koller, József (1724) Hódmezővásárhelyiek vallásszabadságot kérnek a Károlyiaktól.

Kristó, Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kubik, József (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi, Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Károlyi, gr. Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

Károlyi, gr. Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

Károlyi, gr. Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

Károlyi, gr. Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Károlyi, gr. Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

Kúthi, Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Mocsi, Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Nemes, István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Németi, Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

Oltsvai Gál, András (1769) Oltsvai Gál András levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Peremartoni Ferencné Gaál, Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

Psikárkosi Szilágyi, Sámuel (1775) Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök levele Szőnyi Benjámin esperesnek.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Rudnyánszky, báró József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Segesvári, István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Szappanos, Mihály (1775) Szappanos Mihály békési lelkipásztor és egyházmegyei jegyző levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szentiványi, Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a békési egyházmegyéről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Szántó, János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Szántó, János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Szántó, János (1817) Szántó János táblabíró jelentése a lieblingi egyházról.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Szőnyi, Benjámin (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi, Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi, Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi, Benjámin (1758) Szőnyi Benjámin és Füredi Mihály levele a Károlyi családhoz.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Ujjvárosy, Mihály (1820) A borossebesi iskola működési problémái.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Zombath, Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

Úri, Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

A lista elkészítésének dátuma 2019. February 17. 14:07:27 CET.