Browse by Source Document

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 189.

Article

Békés vármegye felirata a helytartótanácshoz az orosházi és öcsödi imaházak ügyében.

Helytartótanácsi határozat a szentesi templom ügyében.

Hódmezővásárhelyi reformátusok védekezése a váci püspök vádjai ellen.

Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szentesi reformátusok felirata a helytartótanácshoz templomuk ügyében.

Váci egyházmegye felirata a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

Váci püspök levele a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

A gyomai református templom bővítésével kapcsolatos folyamodvány.

A reformáció 300. évfordulója alkalmából a békési egyházmegye gyülekezeteiben feltehetően elmondott hálaadás.

A szentesi reformátusok levele a váci püspökhöz.

(1813) Buzdor József és Nagy Gábor tanítók elleni panaszok.

(1788) Békéssámsoni református szórvány gondozása, és jelentés a lieblingi reformátusokról.

(1770) Csanád vármegye kimutatása a területén élő reformátusokról.

(1795) Debreceni gyülekezet Földvári Józsefet szeretné megválaszatni lelkipásztronak.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1737) Hódmezővásárhelyi reformátusok levele gróf Károlyi Sándorhoz.

(1752) Kecskemét városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1789) Lieblingi református egyház lelkészi állásának ügye.

(1806) Lieblingi reformátusok kérvénye Temes vármegyéhez a lelkészi díjazás ügyében.

(1752) Miskolc városának levele Hódmezővásárhelyhez halálra ítélt személyek lelkigondozásával kapcsolatban.

(1780) Vésztő község elöljáróságának panaszlevele Barta József lelkész ellen.

(1802) A békésszentandrási református egyházközség történetének összefoglalása a Rudnyánszyk családhoz írt levélben.

(1763) Öcsöd falu kérvénye Békés vármegyéhez református imaházának ügyében.

(1788) A gyomai elöljáróság tiltakozása a normális iskolákra vonatkozó hatósági intézkedések ellen.

(1790) A hódmezővásárhelyi egyház válasza Békési Pál makói rektor ügyére.

(1791) A makói egyház békéltető levele Békési Pál ügyében.

(1791) A makói egyház levele a hódmezővásárhelyi egyháznak Békési Pál ügyében.

(1817) A reformátukovácsházi állandó lelkészi állás megszervezése.

A vásárhelyi egyház kérvénye új templom építése ügyében.

Althann, gróf Mihály Frigyes A váci püspök nézeteltérése a hódmezővásárhelyi reformátusokkal.

Angyal, József Angyal József felhívja a békési egyházmegye képviselőit, hogy vegyenek részt a budai zsinaton.

Angyal, József (1788) Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék a gyomai református iskolák tanítóinak ügyében. Másolat.

Barkó, Mihály (0000) Adatok bánsági református kertészközségekről.

Barkó, Mihály (0000) Barkó Mihály beszámolója a csejti kertészközségről.

Barta, Sándor (1787) Igazolás Baráth Mihály köröstarcsai rektor szolgálatáról.

Batthyány, Lajos (1735) Batthyány Lajos és Végh Péter beszámolója VI. Károly számára a váradi püspökségben élő protestánsok és ortodoxok vallásgyakorlási szokásairól és jogairól.

Bekesi, Ferenc (1821) Adatok a reformátuskovácsházi egyház bizonytalan állapotáról.

Benedek, Mihály (1818) Benedek Mihály levele Juhász Istvánnak.

Bereczk, Péter (1796) Bereczk Péter elfogadja a lelkészi meghívást.

Beregszászi, Benjámin (1819) Beregszászi Benjámin békési tanító feleségét nemi betegségek terjesztésével vádolják.

Beregszászi, Benjámin (1812) Beregszászi Benjámin kisperegi tanító pályázata békési tanítói állásra.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Budai, Ézsaiás (1817) Budai Ézsaiás határozata Asztalos István békési prédikátori állása ügyében.

Buzdor, József (1813) Buzdor József levele az espereshez.

Buzdor, József (1817) Buzdor József védekezése az ellene felhozott vádakra.

Békési, Pál (0000) Békési Pál levele Juhász István esperesnek.

Bíró, Mihály (1818) Bíró Mihály panasza a dombegyházi körülményekre.

Bíró, Mihály (1825) Orosházi reformátusok békéssámsoni gyülekezethez szeretnének csatlakozni.

Bíró, Mihály (1817) A magyardombegyházi állandó lelkészi állás megszervezése.

Bíró, Mihály and Borka, István (1814) Kovácsházi kertészek elköltözése Dombegyházára.

Börtsök, István (1812) Börtsök István békési tanító beszámolója istállója felgyújtásáról.

Csató, Gergely (1795) Csató Gergely karcagi lelkész nem fogadja el a vásárhelyi egyház meghívását.

Czapfalvi, János Czapfalvi János gyulavári tanító egyházfegyelmi vétségei.

Debreceni, János (1749) Debreceni János lelkész a Békés vármegyei Szentandrás vallássérelméről.

Dobsa, Ferenc Dobsa Ferenc békésszentandrási lelkész anyagi helyzetével kapcsolatos panaszai és a világiakkal folytatott harca.

Domokos, Lőrinc (1795) Békítő levél Földvári József ügyében.

Domokos, Lőrinc (1793) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuel alesperesnek.

Domokos, Lőrinc (1795) Domokos Lőrinc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Domokos, Lőrinc (1793) Szőnyi Benjámint hivatalosan leváltják az esperesi tisztségről.

Dömény, János (1787) Dömény János békési lelkipásztor nem fogadja el a hódmezővásárhelyi gyülekezet meghívását.

Eberle, Christian (1804) A lieblingi egyház beadványa anyaegyházközséggé szervezésének ügyében.

Engelhardt, ? (1802) Engelhardt zászlótartó beadványa debeljácsai egyház ügyében.

Engl, Antal (1760) A csanádi püspök levele a makói és szentesi református templomok ügyében.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, gróf György and Preszeker, Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Fodor, Nánási Gerzson (1814) Nánási Fodor Gerzson levele Juhász István esperesnek.

Fábián, János (1797) Fábián János békési tanító védekezése a valláskritikai vádakkal szemben.

Fábián, János (1796) Fábián János békési tanító védekezése a vádak ellen.

Földvári, József (1795) Földvári József el szeretné halasztani a lelkészi szolgálat megkezdését.

Földvári, József (1793) Földvári József elfogadja a lelkészi állást.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gangó, Mihály (1818) Bíró Mihály egyházfegyelmi ügye.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Glöckner, Jakob (1820) Glöckner Jakab lieblingi lelkész levele Juhász István esperesnek.

Gyarmathi, Ferenc (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

Halmi, István (1791) Halmi István levelei a hódmezővásárhelyi egyházhoz meghalt fia, Halmi Pál ügyében.

Harruckern, báró Ferenc Harruckern Ferenc levele a szentesi templom ügyében.

Harruckern, báró Ferenc Harruckern Ferenc levele a váci püspöknek.

Hunyadi, Ferenc (0000) Hunyadi Ferenc levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek.

Hunyadi, Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István A békési egyházmegye panaszai Péchy Imre egyházkerületi főgondnok munkájával szemben.

Keglevits, József A plébániáknak a református gyülekezetek felett gyakorolt jogai a nagyváradi püspökségben. Másolat.

Király, Mihály (1823) A reformátusdombegyházi gyülekezet újjászervezése.

Kis, Bálint (1816) Egyházlátogatás a bánsági református egyházközségekben.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis, János Bottos Mihály gyulai lelkész továbbzolgálásának kérdése.

Koller, József (1724) Hódmezővásárhelyiek vallásszabadságot kérnek a Károlyiaktól.

Kristó, Sámuel (1817) Kristó Sámuel panasza a rossz anyagi körülményeiről.

Kubik, József and Balogh, Ferenc (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1807) Az esperes beszámolója a püspök számára a lieblingi egyházközség állapotáról.

Kuthi, Ádám (1801) Kuthi Ádám esperes beszámolója az egyházlátogatás végrehajtásáról.

Kuthi, Ádám (1793) Kuthi Ádám levele Szentmiklósi Sebők Sámuelnek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek vezetéséről.

Kuthi, Ádám (1791) Kuthi Ádám öcsödi lelkész levele a békési egyházmegye budai zsinaton lévő követeihez.

Kuthi, Ádám (1803) Úri Sándor egyházfegyelmi ügyének összefoglalása.

Kállai, István (1787) Kállai István Halléban tanuló diák levelezése arról, hogy káplánnak hívják meg Szőnyi Benjámin mellé Hódmezővásárhelyre.

Károlyi, gr. Antal (1776) Gr. Károlyi Antal 100 aranyat adományoz Hódmezővásárhely számára.

Károlyi, gr. Ferenc (1752) Gr. Károlyi Ferenc megerősíti a hódmezővásárhelyi reformátusok vallásszabadságát.

Károlyi, gr. Sándor (1713) Gr. Károlyi Sándor engedélye a vásárhelyi reformátusok számára.

Károlyi, gr. Sándor (1743) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a református vallásszabadságát Hódmezővásárhelyen és engedélyezi a templom kerítésének felhúzását.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Károlyi, gr. Sándor (1720) Gr. Károlyi Sándor pénzadománya a hódmezővásárhelyi református templom építésére.

Kölesdi, István (1768) Kölesdi István meghívása Békésre tanítónak.

Lendvai, János (1796) Lendvai János elfogadja a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Lendvai, János (1807) Lendvai János levele Kúthi Ádám esperesnek.

Liptsei, Sámuel (1812) Börtsök István békési tanító elleni gyújtogatás története.

Mocsi, Mihály (1775) Mocsi Mihályt rectornak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Molnár, András (1807) Adatok a reformátuskovácsházi egyház fejlődéséről.

Mária, Terézia Mária Terézia levele Harrucken Ferencnek. Másolat.

Nemes, István (1775) Nemes Istvánt preceptronak nevezik ki a hódmezővásárhelyi iskolába.

Nitzky, Kristóf (1787) Helytartótanácsi végzés a békéssámsoni tanító egyházi szolgálata ügyében. Másolat.

Németi, Sámuel (1817) Németi Sámuel kisperegi prédikátor beszámolója Buzdor József egyházfegyelmi ügyéről.

Olcsai, András (1735) Olcsai András békési esperes tudatja Baranyai Mihály debreceni főbíróval, hogy az ágens költségeire 20 forintot küldött.

Olcsai, András (1736) Olcsai András tudatja Domokos Mártonnal, hogy a békési egyházmegye 20 forintot küld az ágens fizetésére.

Olcsvai Gál, András (1740) Esperesi körlevél Pápai Ferenc halálról.

Olcsvai Gál, András (1730) Lelkészválasztás a békési egyházközségben.

Olcsvai Gál, Dániel (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor hagyatéka. Másolat.

Oltsvai Gál, András (1769) Oltsvai Gál András levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Papi Kováts, Mihály (1791) Szőnyi Benjámin lelkipásztor és Dávidházi János professzor békéltető levele.

Peremartoni Ferencné Gaál, Erzsébet (1777) Olcsvai Gál András gyomai prédikátor könyvtára.

Psikárkosi Szilágyi, Sámuel (1775) Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspök levele Szőnyi Benjámin esperesnek.

Raynald, herceg Bélzerénd falu kiváltságlevele.

Rhédei, Ferenc (1791) Rhédei Ferenc[?] főgondnok levele a hódmezővásárhelyi református egyházhoz Szőnyi Benjámin ügyében.

Rudnyánszky, báró József (0000) Báró Rudnyánszky József földet ajándékoz Csanki István békésszentandrási református jobbágynak.

Rudnyánszky, báró József (1780) Rudnyánszky József engedélye a békésszentandrási reformátusok számára. Másolat.

Rudnyánszky, ifj. József and Rudnyánszky, id. József (1804) A békésszentandrási református egyház kérvénye a Rudnyánszky családhoz.

Saator, János Református-katolikus ellentétek Békésszentandráson.

Saator, János (1807) Saator János levele Kuthy Ádám esperesnek az új reformátuskovácsházi egyházközség problémáival kapcsolatban.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Segesvári, István (1787) Segesvári István elfogadja a hódmezővásárhelyi iskola vezetésre tett felkérést.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sinai, Miklós (0000) Sinai Miklós levele Szőnyi Benjáminak.

Sipos, József Sipos József békési lelkész kifogásai az egyházkerület átalakításával kapcsolatban.

Sipos, József (1819) Sipos József békési prédikátor levele a bécsi teológiával valamint az egyhéztörténeti kutatásokkal kapcsolatban.

Sipos, József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos, József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szabó, öreg János Gyulavári egyházközség díjlevelei.

Szappanos, Mihály (1775) Szappanos Mihály békési lelkipásztor és egyházmegyei jegyző levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szentiványi, Sámuel (1787) Szalóki Márton rektor egyházfegyelmi ügye.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1790) Békési Pál makói rektor elleni vádak.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a békési egyházmegyéről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1791) Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a kettős püspökválasztásról.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a magyarittebei templom építésének és Hunyadi Ferenc püspök halálának ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1787) Szentmiklósi Sebők Sámuel körlevele a vizitáció megkezdéséről.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1795) Szentmiklósi Sebők Sámuel levélfogalmazványa Domokos Lőrincnek.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1788) Szentmiklósi Sebők Sámuel prosenior levelei a békéssámsoniak vallássérelme ügyében.

Szentmiklósi Sebők, Sámuel (1797) Ítélet Fábián János békési tanító ügyében.

Szikszai, György Makói gyülekezet templomépítési kérelme.

Szikszai, György (1766) Szikszai György jelenti Piskárkosi Szilágyi Sámuelnek, hogy békési esperessé választották.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1775) Szikszai György levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szikszai, György (1769) Szikszay György békési lelkész levele Takács András erdőhegyi lelkész ügyében.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Szántó, János (1807) Beszámoló a lieblingi egyházközség állapotáról.

Szántó, János (1814) Szántó János beszámolója a rittbergi állapotokról.

Szántó, János (1817) Szántó János táblabíró jelentése a lieblingi egyházról.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Sződényi Nagy, József Sződényi Nagy József dobozi lelkipásztor fogalmazványa.

Szőnyi, Benjámin A Békési Református Egyházmegye észrevételei az egyházközségek összeírásával kapcsolatban.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin esperes jelentése a nagyzeréndi lelkészről.

Szőnyi, Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspöknek.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1781) Szőnyi Benjámin levele Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1768) Szőnyi Benjámin levele a békési egyházmegyében lévő filiákról.

Szőnyi, Benjámin (1762) Szőnyi Benjámin levele ismeretlennek az egyházi énekek és a régi kegytárgyak ügyében.

Szőnyi, Benjámin (0000) Szőnyi Benjámin levelei Sinai Miklóshoz.

Szőnyi, Benjámin (1786) Szőnyi Benjámin levelei az egyházmegye vizitációjáról.

Szőnyi, Benjámin (1758) Szőnyi Benjámin és Füredi Mihály levele a Károlyi családhoz.

Szőnyi, Benjámin (1791) Szőnyi Benjámin és Szentmiklósi Sebők Sámuel beszámolója a budai zsinatról és az egyházmegye utasítása követei számára.

Szőnyi, Benjámin and Füredi, Mihály (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

Tomcsányi, Kristóf (1817) Beszámoló a békési lelkészellenes hangulatról.

Tóth, Pál (1795) Tóth Pál nem fogadja el a hódmezővásárhelyi egyház meghívását.

Ujjvárosy, Mihály (1820) A borossebesi iskola működési problémái.

Vetsei, György (1730) Hűtlen kezelés vádja a békési gyülekezetben.

Víg, János (1823) A megszűnőben lévő dombegyházi gyülekezet lelkészt kér.

Zilahi, János (1817) Zilahi János válasza az ellene koholt vádakra.

Zombath, Ignác (1807) Temes vármegyei szolgabíró jelentése a lieblingi református lelkész javadalmáról.

Úri, Sándor (1803) Úri Sándor védekezése.

This list was generated on 2020. September 20. 16:03:04 CEST.