Browse by Genre

  • Genre (744)
    • felekezetek közötti ügy (114)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 114.

Evangélikus hitről áttértek névsora a szentesi anyakönyvben.

Felekezeti problémák, egyházfik névsora és esküminták a nagyzeréndi anyakönyvben.

Helytartótanácsi határozat a szentesi templom ügyében.

Helytartótanácsi leirat a szentesi templom ügyében.

Hódmezővásárhelyi reformátusok védekezése a váci püspök vádjai ellen.

Közös templomhasználat Makón.

Orosházi reformátusok gondozása.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Vegyesházassággal kapcsolatos házassági szerződés a gyulavári gyülekeze anyakönyvében.

Váci egyházmegye felirata a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

Váci püspök levele a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

A szentesi reformátusok levele a váci püspökhöz.

(1751) Algyői menekültek autográf összeírása.

(1751) Algyői református lakosok fogalmazványa.

(1750) Az algyői reformátusok panasza Bezúr Ferenc ellen.

(1806) Barna János bakter és Kurucz Mihály veszekedése.

(1725) Békés vármegye beszámolója a területén létező református és evangélikus falvakról, valamint a betelepítési folyamatokról.

(1787) Békéssámsoni és magyartési reformátusok panaszai a katolikus plébánosok ellen.

(1799) Egyezség a református, a katolikus és az evangélikus egyházak között a békéssámsoni földek aladásából befolyt összegről.

(1787) Fogalmazvány a békéssámsoni és magyartési katolikus túlkapásokról.

(1753) Földesi György református tanító tanúkihallgatási jegyzőkönyve tiltott vallásgyakorlás ügyében.

(1753) Földesi György református tanító tanúkihallgatási jegyzőkönyvének fogalmazványa.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1743) Hódmezővásárhelyi református gyülekezet levele a váci püspökhöz.

(1804) Kisjenői katolikusokat csúfoló paszkvillusok.

(1728) Makó bírójának és tanácsának levele Szeged városához.

(1804) Református-katolikus villongás Erdőhegy-Kisjenőben.

(1747) Vallási villongás Szentesen.

(1762) Vásárhely tanácsának kérvénye Károlyi Antalhoz.

(1782) A katolikus ünnepek megünneplésének problémája Békésen.

(1803) A szentesi reformátusok kérvénye a katolikus támadások elcsitítása érdekében.

gróf Althann Mihály Frigyes A váci püspök nézeteltérése a hódmezővásárhelyi reformátusokkal.

Balogh András (1752) Csongrád vármegye beszámolója egy ferences szerzetes bántalmazásáról.

Balogh László (1761) Helytartótanácsi leirat a szentesi reformátusok stólafizetési kötelességéről.

gróf Batthyány Lajos and Fábiánkovics György (1752) Helytartótanács jelentése a ferencesek Hódmezővásárhelyen történt zaklatásáról.

Bessenyei Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bezúr Ferenc (1752) Bezúr Ferenc levele Károlyi Ferenchez.

Bezúr Ferenc (1750) Bezúr Ferenc levele Károlyi Ferenchez. Másolat.

Bodonyi Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Bánffi Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Csongrád vármegye (1745) Csongrád vármegye beszámolója a váci püspök számára a szentesi református templomról. Másolat.

Csongrád vármegye (1746) Csongrád vármegye jelentése a helytartótanács felé a szentesi templomról.

Ecsedi Gábor (1818) Vallási villongások Gyulán.

Engl Antal (1760) A csanádi püspök levele a makói és szentesi református templomok ügyében.

gróf Erdődy György (1751) Algyői reformátusok kérvénye Erdődy Györgyhöz és a menekült algyőiek összeírása.

gróf Erdődy György (1751) Erdődy György levele Károlyi Ferencnek.

gróf Erdődy György (1754) A Helytartótanács leirata Földesi György ítéletéről csongrád vármegye jegyzőkönyvében.

górf Erdődy György and Barinay László and radványi Győry Ferenc (1754) Erdődy György összefoglalója Földesi György csanyteleki tanító ügyéről.

gróf Esterházy Dániel and Oláh János (1753) Földesi György tanító tiltott vallásgyakorlásával kapcsolatos iratok.

gróf Eszterházy Károly (1761) Békéssámsoni reformátusokat a hódmezővásárhelyi plébániához csatolják.

Fejérváry József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

gróf Fekete György and Preszeker Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Fáy Ferenc (1787) Katolikus tiltakozás a békésszentandrási reformátusok templomépítése ellen.

Füredi Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gaál István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Gyarmathi Ferenc and Csáky József and Skerlecz Ferenc and Fodor József (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

báró Harruckern Ferenc Harruckern Ferenc levele a szentesi templom ügyében.

báró Harruckern Ferenc Harruckern Ferenc levele a váci püspöknek.

Hegedűs József Hegedűs József kántort a makói református gyülekezet az orosházi evangélikus gyülekezethez elküldi orgonázni tanulni.

Horváth Fortunatus (1753) A szegedi minoriták jelentése Földesi György református tanító ügyében.

Hunyadi Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Juhász István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász István (1808) Juhász István levele Gál András egyházkerületi főjegyzőhöz.

Juhász István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Kamocsay Imre (1748) Deninger Jakab keresztgyalázása.

Kamocsay Imre (1746) Katolikus ünnepek megünneplésével kapcsolatos kivizsgálás Algyőn, Hódmezővásárhelyen és Szentesen.

Kamocsay Imre (1752) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a Hódmezővásárhelyen történt áttérítési kísérlet kapcsán.

Kebleszki János Nagylaki reformátusok gondozása.

gróf Keglevichné Koháry Borbála (1716) Algyő falu birtokosai.

Kis Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis Molnár István (1751) Kis Molnár István algyői lakos panasza.

Konzisztórium Vác (1752) A váci konzisztórium jelentése a hódmezővásárhelyi lincselésről.

Konzisztórium Vác (1753) A váci konzisztórium összefoglalója a helytartótanács számára Földesi György református tanító ügyében.

Kovács Pál Református-katolikus ellentétek Gyulán.

Kubik József and Balogh Ferenc (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Kállai Sámuel Áttérések feljegyzése a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

Kállai József (1785) Áttérési problémák Feketegyarmaton.

Károlyi Sándor (1722) Szabad vallásgyakorlás Hódmezővásárhelyen.

gróf Károlyi Antal Keltezés és aláírás nélküli levél a vásárhelyiekhez.

gr. Károlyi Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Lábady Ádám (1753) Csongrád vármegye nemesi közgyűlésén készült lajstrom, amely röviden ismerteti a csanyi reformátusok ügyét.

Lábady Ádám and Kamocsay Imre (1753) Csongrád vármegye nemesi közgyűléséhez készült lajstrom, amely röviden ismerteti Földesi György ügyét.

Lázár János (1787) Katolikus vallásból áttértek névsora.

Mária Terézia Mária Terézia levele Harrucken Ferencnek. Másolat.

Mária Terézia and gróf Pálffy Miklós and Végh Péter (1746) Mária Terézia határozata a szentesi templom ügyében, másolat.

Nádassi[?] Ferenc (1754) Báthori Mihály hódmezővásárhelyi bíró rekatolizálása.

Németi (Némethy) János (1752) Ferences szerzetes bántalmazása Hódmezővásárhelyen.

Németi (Némethy) János (1752) A mindszenti plébános beszámolója a Hódmezővásárhelyen történt vallási lázongásról.

Patkó András (1792) Patkó András esküdt levele Hódmezővásárhely tanácsához.

Posztos István (1752) Halára ítélt református rekatolizálása.

báró Rudnyánszky József (0000) Báró Rudnyánszky József földet ajándékoz Csanki István békésszentandrási református jobbágynak.

Saator János Református-katolikus ellentétek Békésszentandráson.

Saator János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Simonides János (1804) Az evangélikusok és a reformátusok megállapodása Szentesen és Orosházán.

Sinai Miklós (1777) Felekezeti feszültség Hódmezővásárhelyen.

Sipos József (1820) Orosz Erzsébet felekezetváltása.

Sipos József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szathmári Paksi István (1786) Szathmári Paksi István levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szemerei István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szimonidész János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Széplaki János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Széplaki János (1725) Széplaki János által kiállított nyugta a hódmezővásárhelyi katolikusok kértalanításáról.

Szőke István Katolikus és református villongások Gyulán.

Szőke István (1774) Szőke István gyulai lelkipásztor levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Szőke István ügyében.

Szőnyi Benjámin and Füredi Mihály (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

This list was generated on 2024. július 25. 08:03:42 CEST.