Browse by Genre

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Genre (111)
    • felekezetek közötti ügy (111)
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items at this level: 111.

Evangélikus hitről áttértek névsora a szentesi anyakönyvben.

Felekezeti problémák, egyházfik névsora és esküminták a nagyzeréndi anyakönyvben.

Helytartótanácsi határozat a szentesi templom ügyében.

Helytartótanácsi leirat a szentesi templom ügyében.

Hódmezővásárhelyi reformátusok védekezése a váci püspök vádjai ellen.

Közös templomhasználat Makón.

Orosházi reformátusok gondozása.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Tanúkihallgatási jegyzőkönyv másolata a szentesi templom ügyében.

Vegyesházassággal kapcsolatos házassági szerződés a gyulavári gyülekeze anyakönyvében.

Váci egyházmegye felirata a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

Váci püspök levele a helytartótanácsnak a szentesi templom ügyében.

A szentesi reformátusok levele a váci püspökhöz.

Áttérések feljegyzése a dobozi gyülekezet anyakönyvében.

(1751) Algyői menekültek autográf összeírása.

(1751) Algyői református lakosok fogalmazványa.

(1750) Az algyői reformátusok panasza Bezúr Ferenc ellen.

(1806) Barna János bakter és Kurucz Mihály veszekedése.

(1725) Békés vármegye beszámolója a területén létező református és evangélikus falvakról, valamint a betelepítési folyamatokról.

(1787) Békéssámsoni és magyartési reformátusok panaszai a katolikus plébánosok ellen.

(1799) Egyezség a református, a katolikus és az evangélikus egyházak között a békéssámsoni földek aladásából befolyt összegről.

(1787) Fogalmazvány a békéssámsoni és magyartési katolikus túlkapásokról.

(1753) Földesi György református tanító tanúkihallgatási jegyzőkönyve tiltott vallásgyakorlás ügyében.

(1753) Földesi György református tanító tanúkihallgatási jegyzőkönyvének fogalmazványa.

(1723) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1730) Hódmezővásárhely főbírójának levele Károlyi Sándorhoz.

(1731) Hódmezővásárhely panasza a váci püspöknek fizetendő tized miatt.

(1724) Hódmezővásárhely templomépítési kérelme.

(1743) Hódmezővásárhelyi református gyülekezet levele a váci püspökhöz.

(1787) Katolikus vallásból áttértek névsora.

(1804) Kisjenői katolikusokat csúfoló paszkvillusok.

(1728) Makó bírójának és tanácsának levele Szeged városához.

(1804) Református-katolikus villongás Erdőhegy-Kisjenőben.

(1747) Vallási villongás Szentesen.

(1762) Vásárhely tanácsának kérvénye Károlyi Antalhoz.

(1782) A katolikus ünnepek megünneplésének problémája Békésen.

(1803) A szentesi reformátusok kérvénye a katolikus támadások elcsitítása érdekében.

Althann, gróf Mihály Frigyes A váci püspök nézeteltérése a hódmezővásárhelyi reformátusokkal.

Balogh, András (1752) Csongrád vármegye beszámolója egy ferences szerzetes bántalmazásáról.

Balogh, László (1761) Helytartótanácsi leirat a szentesi reformátusok stólafizetési kötelességéről.

Batthyány, gróf Lajos and Fábiánkovics, György (1752) Helytartótanács jelentése a ferencesek Hódmezővásárhelyen történt zaklatásáról.

Bessenyei, Imre (1804) Bessenyei Imre levele az espereshez az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Bezúr, Ferenc (1752) Bezúr Ferenc levele Károlyi Ferenchez.

Bezúr, Ferenc (1750) Bezúr Ferenc levele Károlyi Ferenchez. Másolat.

Bodonyi, Sándor (1803) A váci egyházmegye válasza a szentesi reformátusok sérelmeire.

Bánffi, Péter (1815) Makói egyház határozata az Orosházán élő reformátusok egyházadójáról.

Csongrád, vármegye (1745) Csongrád vármegye beszámolója a váci püspök számára a szentesi református templomról. Másolat.

Csongrád, vármegye (1746) Csongrád vármegye jelentése a helytartótanács felé a szentesi templomról.

Ecsedi, Gábor (1818) Vallási villongások Gyulán.

Engl, Antal (1760) A csanádi püspök levele a makói és szentesi református templomok ügyében.

Erdődy, gróf György (1751) Algyői reformátusok kérvénye Erdődy Györgyhöz és a menekült algyőiek összeírása.

Erdődy, gróf György (1751) Erdődy György levele Károlyi Ferencnek.

Erdődy, gróf György (1754) A Helytartótanács leirata Földesi György ítéletéről csongrád vármegye jegyzőkönyvében.

Erdődy, górf György and Barinay, László and Győry, radványi Ferenc (1754) Erdődy György összefoglalója Földesi György csanyteleki tanító ügyéről.

Esterházy, gróf Dániel and Oláh, János (1753) Földesi György tanító tiltott vallásgyakorlásával kapcsolatos iratok.

Eszterházy, gróf Károly (1761) Békéssámsoni reformátusokat a hódmezővásárhelyi plébániához csatolják.

Fejérváry, József (1770) Református árva gyerek gondozása katolikus iskolában.

Fekete, gróf György and Preszeker, Mihály (1778) A Helytartótanács felhívja az esztergomi érsek figyelmét a hódmezővásárhelyi katolikusok elnyomására.

Füredi, Mihály (1749) Az algyői reformátusok elüldözéséről készült csonka beszámoló.

Gaál, István (1749) Gaál István beszámolója a szentesi templom elfoglalásáról.

Gyarmathi, Ferenc and Csáky, József and Skerlecz, Ferenc and Fodor, József (1785) Gyarmathi Ferenc makói lelkész levele Kristovich Imre csanádi püspökhöz.

Harruckern, báró Ferenc Harruckern Ferenc levele a szentesi templom ügyében.

Harruckern, báró Ferenc Harruckern Ferenc levele a váci püspöknek.

Hegedűs, József Hegedűs József kántort a makói református gyülekezet az orosházi evangélikus gyülekezethez elküldi orgonázni tanulni.

Horváth, Fortunatus (1753) A szegedi minoriták jelentése Földesi György református tanító ügyében.

Hunyadi, Ágnes (1813) Vegyesházasságból származó felekezeti feszültségek Békésen.

Juhász, István (1804) Juhász István beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Juhász, István (1808) Juhász István levele Gál András egyházkerületi főjegyzőhöz.

Juhász, István (1804) Juhász István újabb beszámolója az erdőhegyi vallási villongások ügyében.

Kamocsay, Imre (1748) Deninger Jakab keresztgyalázása.

Kamocsay, Imre (1746) Katolikus ünnepek megünneplésével kapcsolatos kivizsgálás Algyőn, Hódmezővásárhelyen és Szentesen.

Kamocsay, Imre (1752) Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a Hódmezővásárhelyen történt áttérítési kísérlet kapcsán.

Kebleszki, János Nagylaki reformátusok gondozása.

Keglevichné Koháry, gróf Borbála (1716) Algyő falu birtokosai.

Kis, Bálint (1818) Református-katolikus villongások Szentesen.

Kis Molnár, István (1751) Kis Molnár István algyői lakos panasza.

Konzisztórium, Vác (1752) A váci konzisztórium jelentése a hódmezővásárhelyi lincselésről.

Konzisztórium, Vác (1753) A váci konzisztórium összefoglalója a helytartótanács számára Földesi György református tanító ügyében.

Kovács, Pál Református-katolikus ellentétek Gyulán.

Kubik, József and Balogh, Ferenc (1787) Katolikus feljelentések a békéssámsoni és a magyartési reformátusok ellen.

Kubotius, Ferenc (1725) Hódmezővásárhelyi reformátusokat templomrombolással vádolják.

Kuthi, Ádám (1788) A békési egyházmegye észrevételei II. József által felvetett közös templomhasználatról.

Kállai, József (1785) Áttérési problémák Feketegyarmaton.

Károlyi, gróf Antal Keltezés és aláírás nélküli levél a vásárhelyiekhez.

Károlyi, gr. Sándor (1722) Gr. Károlyi Sándor megerősíti a reformátusok szabad vallásgyakorlását Hódmezővásárhelyen.

Lábady, Ádám (1753) Csongrád vármegye nemesi közgyűlésén készült lajstrom, amely röviden ismerteti a csanyi reformátusok ügyét.

Lábady, Ádám and Kamocsay, Imre (1753) Csongrád vármegye nemesi közgyűléséhez készült lajstrom, amely röviden ismerteti Földesi György ügyét.

Mária, Terézia Mária Terézia levele Harrucken Ferencnek. Másolat.

Mária, Terézia and Pálffy, gróf Miklós and Végh, Péter (1746) Mária Terézia határozata a szentesi templom ügyében, másolat.

Nádassi[?], Ferenc (1754) Báthori Mihály hódmezővásárhelyi bíró rekatolizálása.

Németi (Némethy), János (1752) Ferences szerzetes bántalmazása Hódmezővásárhelyen.

Németi (Némethy), János (1752) A mindszenti plébános beszámolója a Hódmezővásárhelyen történt vallási lázongásról.

Patkó, András (1792) Patkó András esküdt levele Hódmezővásárhely tanácsához.

Posztos, István (1752) Halára ítélt református rekatolizálása.

Rudnyánszky, báró József (0000) Báró Rudnyánszky József földet ajándékoz Csanki István békésszentandrási református jobbágynak.

Saator, János Református-katolikus ellentétek Békésszentandráson.

Saator, János (1811) A lieblingi evangélikusok és reformátusok közötti vita ismertetése.

Simonides, János (1804) Az evangélikusok és a reformátusok megállapodása Szentesen és Orosházán.

Sipos, József (1820) Orosz Erzsébet felekezetváltása.

Sipos, József (1820) Sipos József békési prédikátor levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Sipos, József (1821) Sipos József békési prédikátor második levele vegyesházassággal kapcsolatban.

Szathmári Paksi, István (1786) Szathmári Paksi István levele Szőnyi Benjáminhoz.

Szemerei, István (1814) Az orosházi reformátusok levele a szentesi egyházhoz.

Szimonidész, János (1797) Orosházi evangélikus lelkész szeretné kiszolgálni az úrvacsorát reformátusok számára is.

Széplaki, János (1724) Széplaki János levele a hódmezővásárhelyi katolikus káplona lerombolásáról.

Széplaki, János (1725) Széplaki János által kiállított nyugta a hódmezővásárhelyi katolikusok kértalanításáról.

Szőke, István Katolikus és református villongások Gyulán.

Szőke, István (1774) Szőke István gyulai lelkipásztor levele Piskárkosi Szilágyi Sámuel püspökhöz.

Szőnyi, Benjámin (1775) Szőnyi Benjámin levele Szőke István ügyében.

Szőnyi, Benjámin and Füredi, Mihály (1761) Hódmezővásárhelyi és szentesi lelkészek nyilatkozata keresztelés ügyében Csongrád vármegye számára.

This list was generated on 2022. January 22. 02:52:17 CET.